SFS 1995:775 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

SFS 1995_775 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972_429)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1359

SFS 1995:775
Utkom från trycket
den 19 juni 1995

Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 41 § rättshjälpslagen (1972:429)2

skall ha följande lydelse.

41 §3 Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas i mål eller ärende

1. hos allmän förvaltningsdomstol angående medgivande till fortsatt

tvångsvård enligt 7, 9, 12 eller 14 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och vid överklagande enligt 32 eller 33 § samma lag av beslut

om intagning för tvångsvård eller om avslag på en begäran att tvångsvår-
den skall upphöra, angående medgivande till fortsatt vård enligt 13 § lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, angående upphörande av sådan
vård enligt 16 § samma lag, vid överklagande av beslut om rättspsykiatrisk
vård enligt 18 § första stycket 1 eller 2 samma lag eller angående tillstånd

eller återkallelse av tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område
för den som genomgår rättspsykiatrisk vård med beslut enligt 31 kap. 3 §
brottsbalken om särskild utskrivningsprövning,

2. hos allmän förvaltningsdomstol angående inskrivning i eller utskriv-

ning från vårdhem eller specialsjukhus enligt 35 § lagen (1967:940) angå-
ende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda,

3. angående beredande av vård enligt 2 eller 3 §, omedelbart omhänder-

tagande enligt 6 §, upphörande av vård enligt 21 §, flyttningsförbud enligt

24 § eller upphörande av flyttningsförbud enligt 26 § lagen (1990: 52) med

1

Prop. 1994/95:179, bet. 1994/95: SfUl6, rskr. 1994/95:401.

2

Lagen omtryckt 1993:9.

3

Senaste lydelse 1994: 141.

background image

1360

SFS 1995:775

särskilda bestämmelser om vård av unga eller hos allmän förvaltnings-
domstol vid överklagande enligt 41 § första stycket 1 samma lag,

4. hos allmän förvaltningsdomstol angående beredande av vård enligt

lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall eller angående ome-
delbart omhändertagande enligt 13 § samma lag,

5. angående avvisning enligt utlänningslagen (1989: 529), dock inte hos

polismyndighet, såvida inte utlänningen enligt 6 kap. 2 eller 3 § utlän-
ningslagen hållits i förvar längre än tre dagar,

6. angående utvisning enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen,
7. angående utvisning och anmälningsplikt enligt lagen (1991: 572) om

särskild utlänningskontroll,

8. angående uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 b § utlänningslagen, om

Utlänningsnämnden meddelat beslut om inhibition i ärendet om avvis-
ning eller utvisning,

9. angående verkställighet enligt utlänningslagen, om utlänningen hålls

i förvar enligt 6 kap. 2 eller 3 § utlänningslagen sedan mer än tre dagar,

10. hos regeringen angående beslut enligt 11 § lagen om särskild utlän-

ningskontroll,

11. angående hemsändande av utlänning med stöd av 12 kap. 3 § utlän-

ningslagen,

12. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap.

brottsbalken,

13. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd en-

ligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet av straff m.m. eller lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,

14. angående utlämning enligt lagen (1970: 375) om utlämning till Dan-

mark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller
behandling,

15. angående kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om gil-

tigt samtycke till åtgärden ej lämnats,

16. hos allmän förvaltningsdomstol angående tillfälligt omhändertagan-

de enligt 37 §, tvångsisolering enligt 38, 39 eller 41 § eller upphörande av
tvångsisolering enligt 42 § smittskyddslagen (1988: 1472).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.