SFS 1995:775 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1996:1620) om offentligt biträde / SFS 1995:775 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
SFS 1995_775 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972_429)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1359

SFS 1995:775
Utkom från trycket
den 19 juni 1995

Lag
om ändring i rättshjälpslagen (1972:429);

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 41 § rättshjälpslagen (1972:429)2

skall ha följande lydelse.

41 §3 Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas i mål eller ärende

1. hos allmän förvaltningsdomstol angående medgivande till fortsatt

tvångsvård enligt 7, 9, 12 eller 14 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och vid överklagande enligt 32 eller 33 § samma lag av beslut

om intagning för tvångsvård eller om avslag på en begäran att tvångsvår-
den skall upphöra, angående medgivande till fortsatt vård enligt 13 § lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, angående upphörande av sådan
vård enligt 16 § samma lag, vid överklagande av beslut om rättspsykiatrisk
vård enligt 18 § första stycket 1 eller 2 samma lag eller angående tillstånd

eller återkallelse av tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område
för den som genomgår rättspsykiatrisk vård med beslut enligt 31 kap. 3 §
brottsbalken om särskild utskrivningsprövning,

2. hos allmän förvaltningsdomstol angående inskrivning i eller utskriv-

ning från vårdhem eller specialsjukhus enligt 35 § lagen (1967:940) angå-
ende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda,

3. angående beredande av vård enligt 2 eller 3 §, omedelbart omhänder-

tagande enligt 6 §, upphörande av vård enligt 21 §, flyttningsförbud enligt

24 § eller upphörande av flyttningsförbud enligt 26 § lagen (1990: 52) med

1

Prop. 1994/95:179, bet. 1994/95: SfUl6, rskr. 1994/95:401.

2

Lagen omtryckt 1993:9.

3

Senaste lydelse 1994: 141.

background image

1360

SFS 1995:775

särskilda bestämmelser om vård av unga eller hos allmän förvaltnings-
domstol vid överklagande enligt 41 § första stycket 1 samma lag,

4. hos allmän förvaltningsdomstol angående beredande av vård enligt

lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall eller angående ome-
delbart omhändertagande enligt 13 § samma lag,

5. angående avvisning enligt utlänningslagen (1989: 529), dock inte hos

polismyndighet, såvida inte utlänningen enligt 6 kap. 2 eller 3 § utlän-
ningslagen hållits i förvar längre än tre dagar,

6. angående utvisning enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen,
7. angående utvisning och anmälningsplikt enligt lagen (1991: 572) om

särskild utlänningskontroll,

8. angående uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 b § utlänningslagen, om

Utlänningsnämnden meddelat beslut om inhibition i ärendet om avvis-
ning eller utvisning,

9. angående verkställighet enligt utlänningslagen, om utlänningen hålls

i förvar enligt 6 kap. 2 eller 3 § utlänningslagen sedan mer än tre dagar,

10. hos regeringen angående beslut enligt 11 § lagen om särskild utlän-

ningskontroll,

11. angående hemsändande av utlänning med stöd av 12 kap. 3 § utlän-

ningslagen,

12. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap.

brottsbalken,

13. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd en-

ligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet av straff m.m. eller lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,

14. angående utlämning enligt lagen (1970: 375) om utlämning till Dan-

mark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller
behandling,

15. angående kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om gil-

tigt samtycke till åtgärden ej lämnats,

16. hos allmän förvaltningsdomstol angående tillfälligt omhändertagan-

de enligt 37 §, tvångsisolering enligt 38, 39 eller 41 § eller upphörande av
tvångsisolering enligt 42 § smittskyddslagen (1988: 1472).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.