SFS 1996:1385 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1996:1620) om offentligt biträde / SFS 1996:1385 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
SFS 1996_1385 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972_429)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:646px;height:905px;"> <img width="646" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:564px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1996:1385 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 20 december 1996 </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft11">2547 </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i r�ttshj�lpslagen (1972:429); </b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 12 december 1996. </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 41 � r�ttshj�lpslagen (1972:429)2 </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">1 skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>41 �</b>3 R�ttshj�lp genom offentligt bitr�de beviljas i m�l eller �rende </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11">1. hos allm�n f�rvaltningsdomstol ang�ende medgivande till fortsatt </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft19">tv�ngsv�rd enligt 7, 9, 12 eller 14 � lagen (1991:1128) om psykiatrisk <br/>tv�ngsv�rd och vid �verklagande enligt 32 eller 33 � samma lag av beslut <br/>om intagning f�r tv�ngsv�rd eller om avslag p� en beg�ran att tv�ngsv�rden </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft19">skall upph�ra, ang�ende medgivande till fortsatt v�rd enligt 13 � lagen <br/>(1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd, ang�ende upph�rande av s�dan v�rd <br/>enligt 16 � samma lag, vid �verklagande av beslut om r�ttspsykiatrisk v�rd </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft15"> Bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft15"> Lagen omtryckt 1993:9. </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft14">3</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft15"> enaste lydelse 1995:775. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:647px;height:906px;"> <img width="647" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:843px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">2548 </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1996:1385 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft22">enligt 18 � f�rsta stycket 1 eller 2 samma lag eller ang�ende tillst�nd eller <br/>�terkallelse av tillst�nd att vistas utanf�r v�rdinr�ttningens omr�de f�r den <br/>som genomg�r r�ttspsykiatrisk v�rd med beslut enligt 31 kap. 3 � brottsbal-<br/>ken om s�rskild utskrivningspr�vning, </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft20">2. hos allm�n f�rvaltningsdomstol ang�ende inskrivning i eller utskriv-</p> <p style="position:absolute;top:122px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft22">ning fr�n v�rdhem eller specialsjukhus enligt 35 � lagen (1967:940) ang�-<br/>ende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsst�rda, </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">3. ang�ende beredande av v�rd enligt 2 eller 3 �, omedelbart omh�nder-</p> <p style="position:absolute;top:170px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft22">tagande enligt 6 �, upph�rande av v�rd enligt 21 �, flyttningsf�rbud enligt <br/>24 � eller upph�rande av flyttningsf�rbud enligt 26 � lagen (1990:52) med <br/>s�rskilda best�mmelser om v�rd av unga eller hos allm�n f�rvaltnings-<br/>domstol vid �verklagande enligt 41 � f�rsta stycket 1 samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft20">4. hos allm�n f�rvaltningsdomstol ang�ende beredande av v�rd enligt </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft22">lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall eller ang�ende ome-<br/>delbart omh�ndertagande enligt 13 � samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft20">5. ang�ende avvisning enligt utl�nningslagen (1989:529), dock inte hos </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft22">polismyndighet, s�vida inte utl�nningen enligt 6 kap. 2 eller 3 � utl�nning-<br/>slagen h�llits i f�rvar l�ngre �n tre dagar; offentligt bitr�de skall dock alltid <br/>f�rordnas f�r barn under 18 �r som h�lls i f�rvar enligt 6 kap. 3 � utl�n-<br/>ningslagen, om barnet saknar v�rdnadshavare h�r i landet, </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft22">6. ang�ende utvisning enligt 4 kap. 3 � utl�nningslagen, <br/>7. ang�ende utvisning och anm�lningsplikt enligt lagen (1991:572) om </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft20">s�rskild utl�nningskontroll, </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft20">8. ang�ende uppeh�llstillst�nd enligt 2 kap. 5 b � utl�nningslagen, om </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft22">Utl�nningsn�mnden meddelat beslut om inhibition i �rendet om avvisning <br/>eller utvisning, </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft20">9. ang�ende verkst�llighet enligt utl�nningslagen, om utl�nningen h�lls i </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft22">f�rvar enligt 6 kap. 2 eller 3 utl�nningslagen sedan mer �n tre dagar; of-<br/>fentligt bitr�de skall dock alltid f�rordnas f�r barn under 18 �r som h�lls i <br/>f�rvar enligt 6 kap. 3 � utl�nningslagen, om barnet saknar v�rdnadshavare <br/>h�r i landet, </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">10. hos regeringen ang�ende beslut enligt 11 � lagen om s�rskild utl�n-</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft20">ningskontroll, </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">11. ang�ende hems�ndande av utl�nning med st�d av 12 kap. 3 � utl�n-</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft20">ningslagen, </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">12. ang�ende f�rverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft20">brottsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">13. ang�ende verkst�llighet utomlands av frihetsber�vande p�f�ljd enligt </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft22">lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge <br/>ang�ende verkst�llighet av straff m.m. eller lagen (1972:260) om interna-<br/>tionellt samarbete r�rande verkst�llighet av brottm�lsdom, </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">14. ang�ende utl�mning enligt lagen (1970:375) om utl�mning till Dan-</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft22">mark, Finland, Island eller Norge f�r verkst�llighet av beslut om v�rd eller <br/>behandling, </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">15. ang�ende kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om gil-</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft20">tigt samtycke till �tg�rden ej l�mnats, </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">16. hos allm�n f�rvaltningsdomstol ang�ende tillf�lligt omh�ndertagan-</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft22">de enligt 37 �, tv�ngsisolering enligt 38, 39 eller 41 � eller upph�rande av <br/>tv�ngsisolering enligt 42 � smittskyddslagen (1988:1472). </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:645px;height:905px;"> <img width="645" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:843px;left:576px;white-space:nowrap" class="ft30">2549 </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 1996:1385 </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft30">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft32">Lena Moore <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

SFS 1996:1385
Utkom fr�n trycket
den 20 december 1996

2547

Lag
om �ndring i r�ttshj�lpslagen (1972:429);

utf�rdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 41 � r�ttshj�lpslagen (1972:429)2

1 skall ha f�ljande lydelse.

41 �3 R�ttshj�lp genom offentligt bitr�de beviljas i m�l eller �rende

1. hos allm�n f�rvaltningsdomstol ang�ende medgivande till fortsatt

tv�ngsv�rd enligt 7, 9, 12 eller 14 � lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tv�ngsv�rd och vid �verklagande enligt 32 eller 33 � samma lag av beslut
om intagning f�r tv�ngsv�rd eller om avslag p� en beg�ran att tv�ngsv�rden

skall upph�ra, ang�ende medgivande till fortsatt v�rd enligt 13 � lagen
(1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd, ang�ende upph�rande av s�dan v�rd
enligt 16 � samma lag, vid �verklagande av beslut om r�ttspsykiatrisk v�rd

1

Bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80.

2

Lagen omtryckt 1993:9.

3

enaste lydelse 1995:775.

background image

2548

SFS 1996:1385

enligt 18 � f�rsta stycket 1 eller 2 samma lag eller ang�ende tillst�nd eller
�terkallelse av tillst�nd att vistas utanf�r v�rdinr�ttningens omr�de f�r den
som genomg�r r�ttspsykiatrisk v�rd med beslut enligt 31 kap. 3 � brottsbal-
ken om s�rskild utskrivningspr�vning,

2. hos allm�n f�rvaltningsdomstol ang�ende inskrivning i eller utskriv-

ning fr�n v�rdhem eller specialsjukhus enligt 35 � lagen (1967:940) ang�-
ende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsst�rda,

3. ang�ende beredande av v�rd enligt 2 eller 3 �, omedelbart omh�nder-

tagande enligt 6 �, upph�rande av v�rd enligt 21 �, flyttningsf�rbud enligt
24 � eller upph�rande av flyttningsf�rbud enligt 26 � lagen (1990:52) med
s�rskilda best�mmelser om v�rd av unga eller hos allm�n f�rvaltnings-
domstol vid �verklagande enligt 41 � f�rsta stycket 1 samma lag,

4. hos allm�n f�rvaltningsdomstol ang�ende beredande av v�rd enligt

lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall eller ang�ende ome-
delbart omh�ndertagande enligt 13 � samma lag,

5. ang�ende avvisning enligt utl�nningslagen (1989:529), dock inte hos

polismyndighet, s�vida inte utl�nningen enligt 6 kap. 2 eller 3 � utl�nning-
slagen h�llits i f�rvar l�ngre �n tre dagar; offentligt bitr�de skall dock alltid
f�rordnas f�r barn under 18 �r som h�lls i f�rvar enligt 6 kap. 3 � utl�n-
ningslagen, om barnet saknar v�rdnadshavare h�r i landet,

6. ang�ende utvisning enligt 4 kap. 3 � utl�nningslagen,
7. ang�ende utvisning och anm�lningsplikt enligt lagen (1991:572) om

s�rskild utl�nningskontroll,

8. ang�ende uppeh�llstillst�nd enligt 2 kap. 5 b � utl�nningslagen, om

Utl�nningsn�mnden meddelat beslut om inhibition i �rendet om avvisning
eller utvisning,

9. ang�ende verkst�llighet enligt utl�nningslagen, om utl�nningen h�lls i

f�rvar enligt 6 kap. 2 eller 3 utl�nningslagen sedan mer �n tre dagar; of-
fentligt bitr�de skall dock alltid f�rordnas f�r barn under 18 �r som h�lls i
f�rvar enligt 6 kap. 3 � utl�nningslagen, om barnet saknar v�rdnadshavare
h�r i landet,

10. hos regeringen ang�ende beslut enligt 11 � lagen om s�rskild utl�n-

ningskontroll,

11. ang�ende hems�ndande av utl�nning med st�d av 12 kap. 3 � utl�n-

ningslagen,

12. ang�ende f�rverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap.

brottsbalken,

13. ang�ende verkst�llighet utomlands av frihetsber�vande p�f�ljd enligt

lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge
ang�ende verkst�llighet av straff m.m. eller lagen (1972:260) om interna-
tionellt samarbete r�rande verkst�llighet av brottm�lsdom,

14. ang�ende utl�mning enligt lagen (1970:375) om utl�mning till Dan-

mark, Finland, Island eller Norge f�r verkst�llighet av beslut om v�rd eller
behandling,

15. ang�ende kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om gil-

tigt samtycke till �tg�rden ej l�mnats,

16. hos allm�n f�rvaltningsdomstol ang�ende tillf�lligt omh�ndertagan-

de enligt 37 �, tv�ngsisolering enligt 38, 39 eller 41 � eller upph�rande av
tv�ngsisolering enligt 42 � smittskyddslagen (1988:1472).

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997.

background image

2549

SFS 1996:1385

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.