SFS 1996:1620 Lag om offentligt biträde

SFS 1996_1620 Lag om offentligt biträde

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1620

Utkom från trycket
den 7 januari 1997

Lag
om offentligt biträde;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag tillämpas när offentligt biträde skall förordnas i ett mål

eller ärende enligt särskild föreskrift i lag.

Bestämmelserna i denna lag gäller om inte annat är särskilt föreskrivet.

2 § Beslut enligt denna lag fattas av den domstol eller myndighet som
handlägger målet eller ärendet utom i fall som avses i 6 §.

3 § Offentligt biträde förordnas efter ansökan eller när det annars finns
anledning till det.

Ansökan kan göras av den som biträde skall förordnas för eller av

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

3002

background image

SFS 1996:1620

någon annan som får föra talan i målet eller ärendet. Ansökan skall ges
in till den myndighet som handlägger målet eller ärendet.

Myndighet som inte själv får förordna offentligt biträde skall överlämna

ansökan med ett eget yttrande till behörig myndighet.

4 § Förordnas offentligt biträde betalar staten kostnader för biträdet samt
för utredning som är skäligen påkallad för att ta till vara huvudmannens
rätt, om utredningen inte kan erhållas genom den domstol eller myndighet
som handlägger målet eller ärendet.

Den som har medverkat vid utredning som anges i första stycket har

rätt till ersättning av allmänna medel enligt föreskrifter som regeringen
meddelar.

5 § Bestämmelserna i 26-29 §§ rättshjälpslagen (1996:1619) om förord-
nande och byte av rättshjälpsbiträde och om ersättning till rättshjälpsbiträde
skall tillämpas i fråga om offentligt biträde.

6 § Offentligt biträde beslutar om att sådan utredning som avses i 4 §
första stycket skall utföras.

7 § Domstols eller myndighets beslut enligt denna lag överklagas i

samma ordning som gäller för överklagande av dom eller beslut i det mål
eller ärende i vilket biträdet har förordnats.

Hovrättens eller kammarrättens beslut i en överklagad fråga angående

ersättning till offentligt biträde får inte överklagas. Hovrätten eller kam-
marrätten får dock tillåta att beslutet överklagas, om det finns särskilda
skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10 § första
stycket 1 rättegångsbalken respektive 36 § första stycket 1 förvaltnings-
processlagen (1971:291).

Beslut av biträde i fråga om utredning enligt 4 § får inte överklagas.

8 § Ett beslut enligt denna lag får överklagas av den som är enskild part
och av Domstolsverket. Räknas tiden för överklagande från den dag en

part fått del av beslutet, får Domstolsverket ändå inte överklaga beslutet

senare än två månader från dagen från beslutet. Domstolsverket får över-
klaga ett beslut även till förmån för en enskild part.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

3003

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.