SFS 2005:76 Lag om ändring i lagen (1996:1620) om offentligt biträde

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1996:1620) om offentligt biträde / SFS 2005:76 Lag om ändring i lagen (1996:1620) om offentligt biträde
050076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1620) om offentligt
biträde;

utfärdad den 24 februari 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:1620) om of-

fentligt biträde

dels att 8 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 §, av följande lydelse.

8 § Ett beslut enligt denna lag får överklagas av den som är enskild part
och av Justitiekanslern. Räknas tiden för överklagande från den dag en part
fått del av beslutet, får Justitiekanslern ändå inte överklaga beslutet senare
än två månader från dagen för beslutet. Justitiekanslern får överklaga ett be-
slut även till förmån för en enskild part.

9 § Ett offentligt biträde som har överklagat ett beslut om ersättning får i
den högre instansen åberopa nya omständigheter till stöd för sitt anspråk en-
dast om det finns särskilda skäl för det.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.
2. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller 8 § i

dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:41, bet. 2004/05:JuU10, rskr. 2004/05:159.

SFS 2005:76

Utkom från trycket
den 15 mars 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.