SFS 1987:447

870447.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:447

Utkom från trycket

den 17 juni 1987

Lag

om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av

domstolsärenden;

utfärdad den 21 maj 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1946:807) om hand­

läggning av domstolsärenden skall ha följande lydelse.

3 § Om ansökningen inte uppfyller föreskrifterna i 2 § e ller i övrigt ä r

ofullständig, skall rätten förelägga sökanden att avhjälpa bristen. Följer
sökanden inte ett sådant föreläggande får ansökningen avvisas.

Har föreskriven ansökningsavgift inte betalats, skall rätten förelägga

sökanden att betala avgiften. Följer sökanden inte ett sådant föreläggande
skall ansökningen avvisas.

�r det uppenbart att ansökningen inte kan tas upp av rätten, skall den

omedelbart avvisas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklyeke
(Justitiedepartementet)

Prop. 1986/87:26, JuU 13, rskr. 89.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.