SFS 1990:448

900448.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:448 Las

den I 3 juni 1990

domstolsärenden;

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1 946:807) om handläggning av

utfärdad den 31 m aj 1990.

:|l

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i lage n (1946:807) om handlägg-

\

ning av domstolsärenden skall införas två nya paragrafer, 9 a och 9 b §§, av ^
följande lydelse.

776

' Prop. 1989/90:71. JuU32,rskr. 292.

¬

background image

{9 a § Finner en tingsrätt att ett beslut, som den har meddelat som första

SFS 1990:448

instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av

någon annan anledning, skall rätten ändra beslutet, om det kan ske snabbt

och enkelt och utan att det blir till nackdel for någon enskild part (ompröv­

ning).

Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas. Skyldigheten gäller

dock inte, om tingsrätten har överlämnat handlingarna i ärendet till en

högre ins tans eller om det i an nat fall finns särskilda skäl mot att rätten

ändrar sitt beslut.

En part har inte rätt att få beslutet omprövat, om han begär omprövning

sedan tiden för överklagande av beslutet har gått ut.

9 b § Ett överklagande av en tingsrätts beslut förfaller, om rätten själv
ändrar beslutet så som klaganden begär. I så fall tillä mpas inte 52 kap. 2

och 4 §§ rättegångsbalken.

Ändrar rätten beslutet på a nnat sätt än klaganden begär, skall överkla­

gandet anses omfatta det nya beslutet, om inte avvisning skall ske enligt 52

kap. 2 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
Äldre bestämmelser gäller i fråga om ändring av beslut som meddelats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.