SFS 1996:1653 Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

SFS 1996_1653 Lag om ändring i lagen (1996_242) om domstolsären-den

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1996:242) om domstolsären-
den;

SFS 1996:1653
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

3039

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 och 37 §§ lagen (1996:242)

om domstolsärenden skall ha följande lydelse.

18 § Till ett sammanträde skall domstolen kalla den som är part. En
myndighet som är motpart enligt 11 § behöver dock inte kallas annat än
om domstolen finner att myndighetens närvaro behövs för utredningen i
ärendet. Myndigheten skall dock alltid underrättas om sammanträdet.

I kallelsen skall det tas in en upplysning om betydelsen enligt 20 § av

att parten uteblir från sammanträdet. Om domstolen finner att en part bör
infinna sig personligen, får domstolen föreskriva vite.

I fråga om ersättning för kostnader för parts inställelse tilllämpas

11 kap. 6 § rättegångsbalken.

37 § Ett beslut som inte innebär att ärendet avgörs får överklagas endast
i samband med överklagande av ett beslut som innebär att ärendet avgörs.
Överklagande får dock ske särskilt, när domstolen

1. ogillat en invändning om jäv mot någon ledamot av domstolen eller

en invändning om att det finns ett hinder för ärendets prövning,

2. avvisat ett ombud eller ett biträde,
3. beslutat i en fråga om säkerställande av det som ärendet gäller eller

beslutat att ett överklagat beslut tills vidare inte får verkställas eller i
övrigt beslutat tills vidare rörande saken,

4. förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför

domstolen och en underlåtenhet att följa föreläggandet kan medföra
särskild påföljd för honom eller henne,

5. vid prövning enligt 3 kap. 3 § andra stycket 5 tryckfrihetsförord-

ningen eller 2 kap. 3 § andra stycket 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit
det vara av synnerlig vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnes-
förhör,

6. beslutat i en fråga om undersökning eller omhändertagande av person

eller egendom eller om någon annan liknande åtgärd,

7. utdömt vite eller någon annan påföljd för underlåtenhet att följa före-

läggande eller straff för förseelse i förfarandet eller förklarat att någon
skall ersätta en kostnad för förfarandet,

8. beslutat i en fråga som gäller någons medverkan i ärendet eller

9. beslutat i annat fall än som avses i 8 i en fråga som gäller rätts-

hjälp enligt rättshjälpslagen (1996:000).

Ett beslut genom vilket ärendet återförvisas till en lägre domstol eller

till en förvaltningsmyndighet får överklagas endast om beslutet innefattar
avgörande av någon fråga som inverkar på ärendets utgång.

background image

SFS 1996:1653

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

3040

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.