SFS 1997:395 Lag om ändring i lagen (1996:1653) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1996:242) om domstolsärenden / SFS 1997:395 Lag om ändring i lagen (1996:1653) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
SFS 1997_395 Lag om ändring i lagen (1996_1653) om ändring i lagen (1996_242) om domstolsärenden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

654

SFS 1997:395

Utkom från trycket
den 18 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1996:1653) om ändring i
lagen (1996:242) om domstolsärenden;

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 § lagen (1996:1653) om änd-

ring i lagen (1996:242) om domstolsärenden skall ha följande lydelse.

37 § Ett beslut som inte innebär att ärendet avgörs får överklagas endast i
samband med överklagande av ett beslut som innebär att ärendet avgörs.
�verklagande får dock ske särskilt, när domstolen

1. ogillat en invändning om jäv mot någon ledamot av domstolen eller en

invändning om att det finns ett hinder för ärendets prövning,

2. avvisat ett ombud eller ett biträde,
3. beslutat i en fråga om säkerställande av det som ärendet gäller eller be-

1

Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuUl7, rskr. 1996/97:216.

background image

655

SFS 1997:395

slutat att ett överklagat beslut tills vidare inte får verkställas eller i övrigt be-
slutat tills vidare rörande saken,

4. förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför

domstolen och en underlåtenhet att följa föreläggandet kan medföra särskild
påföljd för honom eller henne,

5. vid prövning enligt 3 kap. 3 § andra stycket 5 tryckfrihetsförordningen

eller 2 kap. 3 § andra stycket 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara av
synnerlig vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnesförhör,

6. beslutat i en fråga om undersökning eller omhändertagande av person

eller egendom eller om någon annan liknande åtgärd,

7. utdömt vite eller någon annan påföljd för underlåtenhet att följa före-

läggande eller straff för förseelse i förfarandet eller förklarat att någon skall
ersätta en kostnad för förfarandet,

8. beslutat i en fråga som gäller ersättning för någons medverkan i ären-

det eller

9. beslutat i annat fall än som avses i 8 i en fråga som gäller rättshjälp en-

ligt rättshjälpslagen (1996:1619).

Ett beslut genom vilket ärendet återförvisas till en lägre domstol eller till

en förvaltningsmyndighet får överklagas endast om beslutet innefattar av-
görande av någon fråga som inverkar på ärendets utgång.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.