SFS 1997:395 Lag om ändring i lagen (1996:1653) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1996:242) om domstolsärenden / SFS 1997:395 Lag om ändring i lagen (1996:1653) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
SFS 1997_395 Lag om ändring i lagen (1996_1653) om ändring i lagen (1996_242) om domstolsärenden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:858px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10">654 </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1997:395 </b></p> <p style="position:absolute;top:597px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft16">Utkom fr�n trycket <br/>den 18 juni 1997 </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1996:1653) om �ndring i <br/>lagen (1996:242) om domstols�renden; </b></p> <p style="position:absolute;top:641px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 1997. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 37 � lagen (1996:1653) om �nd-</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft10">ring i lagen (1996:242) om domstols�renden skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>37 �</b> Ett beslut som inte inneb�r att �rendet avg�rs f�r �verklagas endast i <br/>samband med �verklagande av ett beslut som inneb�r att �rendet avg�rs. <br/>�verklagande f�r dock ske s�rskilt, n�r domstolen </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ogillat en inv�ndning om j�v mot n�gon ledamot av domstolen eller en </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft10">inv�ndning om att det finns ett hinder f�r �rendets pr�vning, </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">2. avvisat ett ombud eller ett bitr�de, <br/>3. beslutat i en fr�ga om s�kerst�llande av det som �rendet g�ller eller be-</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft15"> Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuUl7, rskr. 1996/97:216. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:860px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft20">655 </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1997:395 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft22">slutat att ett �verklagat beslut tills vidare inte f�r verkst�llas eller i �vrigt be-<br/>slutat tills vidare r�rande saken, </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">4. f�relagt n�gon att medverka p� annat s�tt �n genom inst�llelse inf�r </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft22">domstolen och en underl�tenhet att f�lja f�rel�ggandet kan medf�ra s�rskild <br/>p�f�ljd f�r honom eller henne, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">5. vid pr�vning enligt 3 kap. 3 � andra stycket 5 tryckfrihetsf�rordningen </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft22">eller 2 kap. 3 � andra stycket 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara av <br/>synnerlig vikt att en uppgift som avses d�r l�mnas vid vittnesf�rh�r, </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">6. beslutat i en fr�ga om unders�kning eller omh�ndertagande av person </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">eller egendom eller om n�gon annan liknande �tg�rd, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">7. utd�mt vite eller n�gon annan p�f�ljd f�r underl�tenhet att f�lja f�re-</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft22">l�ggande eller straff f�r f�rseelse i f�rfarandet eller f�rklarat att n�gon skall <br/>ers�tta en kostnad f�r f�rfarandet, </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">8. beslutat i en fr�ga som g�ller ers�ttning f�r n�gons medverkan i �ren-</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">det eller </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">9. beslutat i annat fall �n som avses i 8 i en fr�ga som g�ller r�ttshj�lp en-</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">ligt r�ttshj�lpslagen (1996:1619). </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett beslut genom vilket �rendet �terf�rvisas till en l�gre domstol eller till </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft22">en f�rvaltningsmyndighet f�r �verklagas endast om beslutet innefattar av-<br/>g�rande av n�gon fr�ga som inverkar p� �rendets utg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft20">Lena Moore </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

654

SFS 1997:395

Utkom fr�n trycket
den 18 juni 1997

Lag
om �ndring i lagen (1996:1653) om �ndring i
lagen (1996:242) om domstols�renden;

utf�rdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 37 � lagen (1996:1653) om �nd-

ring i lagen (1996:242) om domstols�renden skall ha f�ljande lydelse.

37 � Ett beslut som inte inneb�r att �rendet avg�rs f�r �verklagas endast i
samband med �verklagande av ett beslut som inneb�r att �rendet avg�rs.
�verklagande f�r dock ske s�rskilt, n�r domstolen

1. ogillat en inv�ndning om j�v mot n�gon ledamot av domstolen eller en

inv�ndning om att det finns ett hinder f�r �rendets pr�vning,

2. avvisat ett ombud eller ett bitr�de,
3. beslutat i en fr�ga om s�kerst�llande av det som �rendet g�ller eller be-

1

Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuUl7, rskr. 1996/97:216.

background image

655

SFS 1997:395

slutat att ett �verklagat beslut tills vidare inte f�r verkst�llas eller i �vrigt be-
slutat tills vidare r�rande saken,

4. f�relagt n�gon att medverka p� annat s�tt �n genom inst�llelse inf�r

domstolen och en underl�tenhet att f�lja f�rel�ggandet kan medf�ra s�rskild
p�f�ljd f�r honom eller henne,

5. vid pr�vning enligt 3 kap. 3 � andra stycket 5 tryckfrihetsf�rordningen

eller 2 kap. 3 � andra stycket 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara av
synnerlig vikt att en uppgift som avses d�r l�mnas vid vittnesf�rh�r,

6. beslutat i en fr�ga om unders�kning eller omh�ndertagande av person

eller egendom eller om n�gon annan liknande �tg�rd,

7. utd�mt vite eller n�gon annan p�f�ljd f�r underl�tenhet att f�lja f�re-

l�ggande eller straff f�r f�rseelse i f�rfarandet eller f�rklarat att n�gon skall
ers�tta en kostnad f�r f�rfarandet,

8. beslutat i en fr�ga som g�ller ers�ttning f�r n�gons medverkan i �ren-

det eller

9. beslutat i annat fall �n som avses i 8 i en fr�ga som g�ller r�ttshj�lp en-

ligt r�ttshj�lpslagen (1996:1619).

Ett beslut genom vilket �rendet �terf�rvisas till en l�gre domstol eller till

en f�rvaltningsmyndighet f�r �verklagas endast om beslutet innefattar av-
g�rande av n�gon fr�ga som inverkar p� �rendets utg�ng.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.