SFS 2020:925 Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

SFS2020-925.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:242) om dom-
stolsärenden

dels att 4, 44 och 47 §§ och rubriken närmast före 44 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 43 a §, och närmast före 43 a § en

ny rubrik av följande lydelse.

4 § Den som vill inleda ett ärende vid tingsrätten genom en anmälan, en
ansökan, ett överklagande eller på något annat sätt ska göra detta skriftligen.

Bekräftelse av handlingar
43 a §
En handling ska bekräftas av avsändaren om domstolen anser att
det behövs.

Hur ankomstdagen för handlingar bestäms
44 §
En handling har kommit in till domstolen den dag som handlingen
når domstolen eller en behörig befattningshavare.

Om en handling genom en postförsändelse eller en avi om en betald post-

försändelse som innehåller handlingen har nått domstolen eller en behörig
befattningshavare en viss dag, ska handlingen dock anses ha kommit in
närmast föregående arbetsdag, om det inte framstår som osannolikt att hand-
lingen eller avin redan den föregående arbetsdagen skilts av för domstolen
på ett postkontor.

En handling som finns i domstolens postlåda när domstolen tömmer den

första gången en viss dag ska anses ha kommit in närmast föregående ar-
betsdag.

47 § Den som är part får anlita ombud eller biträde.

I fråga om ombud eller biträde tillämpas 12 kap. 2–5 §§ och 6 § andra

stycket rättegångsbalken. I fråga om fullmakt för ombud tillämpas 12 kap.
8–19 §§ rättegångsbalken. En skriftlig fullmakt behöver dock inte ges in an-
nat än om domstolen anser att det behövs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

1 Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30.

SFS

2020:925

Publicerad
den

17 november 2020

background image

SFS

2020:925

2

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.