SFS 2002:383 Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1996:242) om domstolsärenden / SFS 2002:383 Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
020383.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:242) om
domstolsärenden;

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 45 § lagen (1996:242) om dom-

stolsärenden skall ha följande lydelse.

45 § Den som har kallats till sammanträde men inte kan inställa sig skall
omedelbart anmäla det till domstolen.

I fråga om laga förfall tillämpas 32 kap. 6�8 §§ rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2001/02:111, bet. 2001/02:JuU23, rskr. 2001/02:225.

SFS 2002:383

Utkom från trycket
den 7 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.