SFS 2005:707 Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1996:242) om domstolsärenden / SFS 2005:707 Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
050707.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:242) om
domstolsärenden;

utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen om domstolsärenden

(1996:242)

dels

att 19 § skall upphöra att gälla,

dels

att 21, 24, 25, 38 och 39 §§ skall ha följande lydelse.

21 §

I fråga om offentlighet och ordning m.m. vid ett sammanträde tilläm-

pas 5 kap. 1�5 och 9�12 §§ rättegångsbalken.

Under sammanträdet skall det föras anteckningar om vad som förekom-

mer vid detta när det gäller yrkanden, medgivanden, bestridanden, åberopan-
den, invändningar och erkännanden samt om den utredning som läggs fram
vid sammanträdet. Har sammanträdet begränsats enligt 13 §, skall även det
antecknas.

I fråga om dokumentation av berättelser som lämnas i bevissyfte och av

syn tillämpas 6 kap. 6 och 6 a §§ rättegångsbalken.

24 §

2

Vid sammanträde får vittnesförhör hållas. Förhöret får hållas under

ed. I övrigt tillämpas 36 kap. 1�18 och 20�25 §§ rättegångsbalken på förhö-
ret.

25 §

I fråga om skriftliga bevis tillämpas 38 kap. 1�5 och 7�9 §§ rätte-

gångsbalken. I fråga om syn tillämpas 39 kap. 1 och 4�5 §§ rättegångsbal-
ken. I fråga om sakkunnig tillämpas 40 kap. rättegångsbalken, dock inte
hänvisningen i 11 § till 36 kap. 19 § rättegångsbalken.

38 §

Den som vill överklaga ett beslut skall göra detta skriftligen. Skrivel-

sen skall ha kommit in till den domstol som meddelat beslutet inom tre
veckor från dagen för beslutet

1. om beslutet innebär att ärendet avgjorts,
2. om beslutet har meddelats vid ett sammanträde, eller
3. om det vid ett sammanträde har angetts när beslutet kommer att medde-

las.

I annat fall är klagotiden tre veckor från den dag då klaganden fick del av

beslutet.

1

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

2

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2005:707

Utkom från trycket
den 4 oktober 2005

background image

2

SFS 2005:707

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Klaganden skall ange de omständigheter som åberopas till stöd för att

prövningstillstånd skall meddelas.

Den domstol som meddelat beslutet prövar om överklagandet har gjorts i

rätt tid och skall avvisa ett överklagande som har gjorts för sent. Om över-
klagandet inte avvisas, skall det tillsammans med övriga handlingar i ären-
det sändas över till den domstol som skall pröva överklagandet.

Vid överklagande tillämpas i övrigt bestämmelserna i 7 §, 8 § första

stycket samt 9 och 10 §§.

39 §

Tingsrättens beslut överklagas till hovrätten.

För att hovrätten skall pröva tingsrättens beslut krävs prövningstillstånd.
Prövningstillstånd skall meddelas om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten

har kommit till,

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av

det slut som tingsrätten har kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas

av högre rätt, eller

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.
I fråga om prövningstillstånd gäller även 49 kap. 14 a § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. �ldre bestämmel-

ser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av beslut
som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.