SFS 2010:1966 Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1996:242) om domstolsärenden / SFS 2010:1966 Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
101966.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:242) om
domstolsärenden;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:242) om dom-

stolsärenden

dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 46 a §, av följande lydelse.

5 §

En enskild parts första skrivelse till tingsrätten ska innehålla uppgifter

om partens

1. namn och personnummer eller organisationsnummer,
2. postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan

adress där parten kan anträffas för delgivning,

3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefon-

nummer, med undantag för nummer som avser ett hemligt telefonabonne-
mang som behöver uppges endast om tingsrätten begär det,

4. e-postadress, och
5. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med parten.
Om den enskilde har en ställföreträdare, ska motsvarande uppgifter läm-

nas även om ställföreträdaren. Har den enskilde utsett ombud, ska ombudets
namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobil-
telefonnummer anges.

Finns det en enskild motpart i ärendet, ska den som inleder ärendet lämna

uppgifter om motparten i de hänseenden som anges i första och andra styck-
ena. Uppgift om motpartens eller dennes ställföreträdares arbetsplats, tele-
fonnummer, e-postadress och ombud behöver dock lämnas endast om upp-
giften är tillgänglig utan särskild utredning för den som inleder ärendet.
Saknar motparten känd adress, ska uppgift lämnas om den utredning som
gjorts för att fastställa detta.

Uppgifterna ska gälla förhållandena när uppgifterna lämnas till tings-

rätten. Om något av dessa förhållanden ändras eller om en uppgift är ofull-
ständig eller felaktig, ska det genast anmälas till tingsrätten.

46 a §

Bestämmelserna i 24 § delgivningslagen (2010:1932) hindrar inte

att hovrätt delger en part handlingar genom förenklad delgivning, om parten
under handläggningen i tingsrätten har informerats om att sådan delgivning

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1966

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:1966

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

kan komma att användas i hovrätten om tingsrättens avgörande överklagas
dit.

Första stycket gäller även för Högsta domstolen om informationen har

lämnats i tingsrätten eller i hovrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15�17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.