Lag (1996:519) om verkställighet av domar och beslut som har meddelats enligt Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1996:519
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Länk: Länk till register

SFS nr:

1996:519
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1996-05-30
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


En dom eller ett beslut, som har meddelats enligt Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 och som enligt bestämmelse i konventionen skall kunna verkställas i varje konventionsstat, verkställs här i landet som en svensk domstols lagakraftägande dom.

Om ett fartyg skall frisläppas enligt ett beslut som har meddelats med stöd av artikel 292 i konventionen och de villkor för frisläppandet som anges i beslutet har uppfyllts, får fartyget inte hållas kvar i Sverige.
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.