SFS 1996:519 Lag om verkställighet av domar och beslut som har meddelats enligt Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982

SFS 1996_519 Lag om verkställighet av domar och beslut som har meddelats enligt Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:519
Utkom från trycket
den 14 juni 1996

789

Lag
om verkställighet av domar och beslut som har
meddelats enligt Förenta nationernas
havsrättskonvention av den 10 december 1982;

utfärdad den 30 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

En dom eller ett beslut, som har meddelats enligt Förenta nationernas
havsrättskonvention av den 10 december 1982 och som enligt bestämmelse
i konventionen skall kunna verkställas i varje konventionsstat, verkställs
här i landet som en svensk domstols lagakraftägande dom.

Om ett fartyg skall frisläppas enligt ett beslut som har meddelats med

1

Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96 :UU17, rskr. 1995/96:271.

background image

SFS 1996:519

stöd av artikel 292 i konventionen och de villkor för frisläppandet som
anges i beslutet har uppfyllts, får fartyget inte hållas kvar i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

LAILA FREIVALDS
(Justitiedepartementet)

790

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.