SFS 1971:1255

711255.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:1255 Lag

Utkom från trycket

den 4 jan uari 1972

om ändring i lag en (1929:145) om skiljemän;

given Stockholms slott den 17 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vandes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 4 § lagen (1929: 145) om skiljemän
skall ha nedan angivna lydelse.

4 § Ej må gentemot part, som har hemvist utom riket och ej skulle,

i tvist av den art varom fråga är, kunna sökas vid svensk domstol,

skiljemannaförfarande enligt denna lag inledas, med mindre avtalet in­

nebär, att förfarandet skall äga rum här i riket, eller skiljemännen eller

skiljedomsinstitution i enlighet med avt alet bestämt att förfarandet skall
äga rum här i riket, eller parten eljest därtill samtycker.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

2956

> Prop. 1971:131, JuU 27, rskr 296,

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.