SFS 1971:1254

711254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:1254 Lag

Utkom f rån t rycket om ändring i lagcn (1929:147) om utländska

den 4 januari 1 972

skiljeavtal och skilj edomar;

given Stockholms slott den 17 december 1971.

2954

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott förordna, att 4, 5 och 7—9 §§ lagen (1929: 147) om

utländska skiljeavtal och skiljedomar skall ha nedan angivna lydelse.

4 § Ej må på grund av utländskt skiljeavtal skiljemannaförfarande
äga rum här i riket, utan så är att, i fall som avses i 1 § andra styc­

ket, skiljemännen eller skiljedomsinstitution i enlighet med avtalet be-
1 Prop. 1971:131, JuU 27, rskr 296.

¬

background image

stämt att förfarandet skall äga rum här i riket eller den part, mot vilken

avtalet göres gällande, efter dess tillkomst bosatt sig här. I sådant fall
länder i avseende å förfarandet till efterrättelse vad i lagen om skilje­
män stadgas i fråga om förfarande i anledning av svenskt skiljeavtal.

SFS 1971; 1254

5 § Skiljedom skall anses såsom utländsk, där den är meddelad å ut­

ländsk ort.

Vid tillämpningen av denna lag skall skiljedom anses meddelad i den

stat, där skiljemannaförfarandet ägt rum.

7 § Utländsk skiljedom gäller ej här i riket, om den mot vilken skilje­

domen åberopas visar

1. att part, när skiljeavtalet träffades, saknade behörighet att ingå

sådant avtal eller icke var behörigen företrädd eller att skiljeavtalet är

ogiltigt enligt den lag som enligt parternas överenskommelse skall till-
lämpas eller, i avsaknad av varje anvisning i sådant hänseende, lagen i

den stat där skiljedomen meddelats,

2. att han ej i vederbörlig ordning underrättats om tillsättandet av

skiljeman eller om skiljemannaförfarandet eller att han av annan orsak

icke varit i stånd att utföra sin talan,

3. att skiljemännen överskridit sitt uppdrag och skiljedomen av så­

dan anledning är utan verkan i den stat där den meddelats eller enligt

vars lag den meddelats,

4. att skiljenämndens tillsättande eller dess sammansättning eller

skiljemannaförfarandet strider mot vad parterna avtalat eller, om avtal

härom saknas, mot lagen i den stat där förfarandet ägt rum och skilje­
domen av sådan anledning är utan verkan i den stat där den meddelats

eller enligt vars lag den meddelats, eller

5. att skiljedomen ännu icke blivit verkställbar eller eljest bindande

för parterna i den stat där den meddelats eller enligt vars lag den med­

delats eller att den undanröjts eller dess verkställighet uppskjutits av

behörig myndighet i såd an stat.

Utländsk skiljedom gäller ej heller,

1. om skiljedomen innefattar prövning av fråga, som enligt svensk

lag ej må avgöras av skiljemän, eller

2. om tillämpning av skiljedomen skulle vara uppenbart oförenlig

med grunderna för rättsordningen här i riket.

8 § Ansökan om verkställighet av utländsk skiljedom göres hos Svea

hovrätt.

Vid an sökningshandlingen skall fogas skiljedomen i huvudskrift eller

styrkt a vskrift samt styrkt översättning till svenska språket.

9 § Ansökan, som i 8 § sägs, må ej bifallas utan att motparten haft

tillfälle att därå svara.

Invänder motparten att han gjort framställning om undanröjande av

skiljedom eller uppskov med dess verkställighet hos myndighet som av­
ses i 7 § första stycket 5, må hovrätten uppskjuta avgörandet samt, om
sökanden begär det, ålägga motparten att ställa skälig säkerhet vid på­

följd a tt beslut om verkställighet eljest kan komma att meddelas.

2955

¬

background image

SFS 1971:1254

Bifaller hovrätten ansökningen, verkställes skiljedomen som svensk

domstols laga kraft ägande dom, om ej högsta domstolen efter talan mot
hovrättens beslut fö rordnar annat.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.