SFS 1977:453

770453.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:453

om ändring i lagen (1929:145) om skiljemän;

utkom från trycket

den 21 juni 1977

utfärdad den 9juni 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 3 a § lagen (192 9; 145) om skilje­

män skall ha nedan angivna lydelse.

3 a

Kan tvist mellan näringsidkare och konsument prövas av tingsrätt

och rör tvisten vara. tjänst eller annan nyttighet som tillhandahållits för hu­
vudsakligen enskilt bruk, får före tvistens uppkomst träffat avtal att tvist

skall hänskjutas till skiljemän utan förbehåll om rätt för parterna att kland­

ra skiljedomen göras gällande endast om tvisteföremålets värde är högre

' Prop. 1976/77:110, NU 49, rskr 353.
^ Senaste lydelse 1974; 9,

1079

¬

background image

SFS 1977:453

än som a nges i I § lagen (1974:8) om rättegången i tvi stemål om mindre
värden eller hinder enligt 3 § nämnda lag möter mot lagens tillämpning.

Första stycket gäller ej om tvisten rör avtal mellan försäkringsgivare och

försäkringstagare och ej heller om annat följer av Sveriges internationella

förpliktelser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977. Äldre bestämmels er gäller i fråga

om avtal som har träffats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Broomé

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.