SFS 1981:829

810829.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:829

Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 lagen (1929:145) om skUjemän;

den 8 september 1981

1618

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt riksda gens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (192 9:145) om skil­

jemän''

dels att i 8 -10, 12 och 18 §§ ordet "överexekutor" skall bytas ut mo t

"tingsrätten",

dels att i 22 § ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "kronofogde­

myndigheten",

dels att 26 § skall ha n edan angivna lydelse.

26 §" Rätt domstol är i mål, som avses i 21 §, den tingsrätt, varunder sva­

randen lyder i tvistemål, som rör hans person, och i mål, varom förmäles i

25 §, t ingsrätten i de n ort, där skiljedomen meddelats. Finnes ej behörig

domstol efter vad nu är sagt, upptages målet av Stockholms tingsrätt.

Ansökningsärenden enligt 8, 9, 10 och 18 §§ upptag es av tingsrätten i

den ort, där endera parten har sitt hemvist. Har enahanda ansökan gjorts

hos mer än en tingsrätt, är den tingsrätt behörig, hos vilken ansökan först

gjordes, och beslut, som av annan tingsrätt meddelas, ogillt. Har ingendera

parten hemvist i Sverige, upptages ärendet av Stockholms tingsrätt. Ansö-

' Prop. 1980/81:84, LU 24. rskr 351.

^ Sen aste lydelse av

9 § 1976:122

18 § 1976:122.

" Senaste lydelse 1976:122.

I

.j;

biiila

Söts

i/öy-

itäii

If

¬

background image

får ej bifallas, med mindre sökandens motpart lämnats tillfälle att yttra

SFS 1981:829

sig. Avser ansökan skiljemans skiljande från uppdraget, bör jämväl skilje-

fnannen höras.

, Mot tingsrättens beslut< varigenom skiljeman blivit utsedd eller skild

från uppdraget eller skiljeavtal förklarats ha förfallit eller fråga om förläng­

ning av tiden for skiljedoms meddelande avgjorts, får talan ej föras.

Denna lag träder i kraf t den 1 januari 1982.

Ett ärende som är anhängigt hos överexekutor vid ikr aftträdandet skall

även därefter handläggas av överexekutor, dock längst till utgången a v år

1982.
På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow
(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.