SFS 1987:752

870752.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

>5 *⬢

Lag

SFS 1987:752

om ändring i lagen (1929:145) om skiljemän;

Utkom från trycket

den 7 juli 1987

Utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens besl ut' föreskrivs att 3 a § lagen (19 29; 145) om skilje­

män skall ha följande lydelse.

3 a

Kan en tvist mellan näringsidkare och konsument prövas av tings­

rätt och rör tvisten vara, tjänst eller annan nyttighet som tillhandahållits

för huvudsakligen enskilt bruk, får ett före tvistens uppkomst träffat avtal
att tvist skall hänskjut as till skiljemän utan förbehåll om rätt för parterna

att klandra skiljedomen göras gällande endast om 1 kap. 3 a § första

stycket rättegångsbalken inte skulle vara tillämpligt vid prövning av tvisten
i tingsrätt.

Första stycket gäller ej om tvisten rör avtal mellan försäkringsgivare och

försäkringstagare om försäkring som grundas på kollektivavtal eller som
grundas på gruppavtal och handhas av företrädare för gruppen och ej heller
om annat följer av Sveriges internationella förpliktelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STENWICKBOM

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

Prop. 1986/87: 89, JuU 31. rskr. 278.

Senaste lydelse 1980:42.

1855

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.