SFS 1991:854

910854.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:854

om ändring i lagen (1929:145) om skiljemän;

u,kom wn iryckei

Utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1929:14 5) om skilje­

män skall ha följande lydelse.

1 § Fråga om tvistemåls beskaff enhet, varom förlikning kan träffas, så

ock fråg a om ersättning för skada på grund av brott må, då tvist härom

uppstått, genom avtal mellan parterna hänskjutas till avgörande av en eller

flera skiljemän. Skilj eavtal om sådan fråga kan ock avse framtida tvist,

härflytande av viss t rättsförhållande, som angives i avtalet.

Skiljemän får inte ta upp e n fråga, om vil ken det pågår rät tegång. Detta

gäller dock inte. om talan i rätteg ången har återkallats.

den 25 juni 1991

Denna lag träder i kraf t den dag re geringen bestämme r.

På regeringens vägnar

LA I LA FREI VALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

• Prop. 1990/91: 126. LU34. rskr. 332.

1465

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.