SFS 1976:123

760123.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:123

om ändring i lage n (1929:147) om utländska skilje­

avtal och skiljedomar;

Utkom från trycket

den 1 3 april 1976

Utfärdad den 25 mars 1976.

Enligt riksdagens bes lut' föreskrives att 4 § lage n (192 9: 147) om utländ­

ska skiljeavtal och skiljedomar skall ha nedan angivna lydelse.

4§^ Ej må på grund av utländskt skiljeavtal skiljemannaförfarande
äga rum här i riket, utan så är att, i fall som avses i I § an dra stycket,
skiljemännen eller skiljedomsinstitution i enlighet med avtalet bestämt
att förfarandet skall äga rum här i riket eller den part, mot vilken
avtalet göres gällande, efter dess tillkomst bosatt sig här. I så dant fall

länder i avseende å förfarandet lagen (1929:145) om skiljemän till
efterrättelse.

Denna lag träder i kraft den I juli 1976.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Trygve Hellners

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1975/76:48, LU 19, rskr 194.

^ Senast e lydelse 1971:1254 (jfr 1972: 57).

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.