SFS 2000:180 Lag om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1999:116) om skiljeförfarande / SFS 2000:180 Lag om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande
000180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande;

utfärdad den 6 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 34 § lagen (1999:116) om skilje-

förfarande skall ha följande lydelse.

35 §

2

En domstol får under viss tid skjuta upp ett mål om en skiljedoms

ogiltighet eller om upphävande av en skiljedom för att ge skiljemännen till-
fälle att återuppta skiljeförfarandet eller vidta någon annan åtgärd som enligt
skiljemännens mening undanröjer grunden för ogiltigheten eller upphävan-
det,

1. om domstolen har funnit att talan i målet skall bifallas och ena parten

har begärt uppskov, eller

2. om båda parter har begärt uppskov.
Meddelar skiljemännen en ny skiljedom, får en part inom den tid som

domstolen bestämmer utan stämningsansökan klandra skiljedomen i den
mån det föranleds av det återupptagna förfarandet eller av en ändring av den
första skiljedomen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151.

2

�ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2000:180

Utkom från trycket
den 27 april 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt