SFS 2006:730 Lag om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1999:116) om skiljeförfarande / SFS 2006:730 Lag om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande
060730.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 4 § lagen (1999:116) om skilje-

förfarande ordet ⬝kronofogdemyndighet⬝ skall bytas ut mot ⬝Kronofogde-
myndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

SFS 2006:730

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt