SFS 2012:661 Lag om ändring i lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn / SFS 2012:661 Lag om ändring i lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn
120661.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:997) om särskild
företrädare för barn;

utfärdad den 15 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 4 §§ lagen (1999:997) om

särskild företrädare för barn ska ha följande lydelse.

1 §

När en förundersökning har inletts eller återupptagits i fråga om ett

brott som kan leda till fängelse och har begåtts mot någon som är under
18 år, ska en särskild företrädare förordnas för barnet om

1. en vårdnadshavare kan misstänkas för brottet, eller
2. det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till

den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt.

En särskild företrädare ska inte förordnas om det med hänsyn till barnet är

obehövligt eller särskilda skäl annars talar mot det.

4 §

En ansökan om förordnande enligt 1 eller 2 § görs av åklagaren hos

tingsrätten.

Om en förundersökning har återupptagits enligt 58 kap. 6 a § första

stycket rättegångsbalken ska ansökan göras hos den domstol som enligt
58 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken är behörig att pröva ansökan om
resning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:156, bet. 2012/13:JuU3, rskr. 2012/13:29.

SFS 2012:661

Utkom från trycket
den 27 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.