SFS 2021:398 Lag om ändring i lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn / SFS 2021:398 Lag om ändring i lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn
SFS2021-398.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:997) om särskild företrädare för

barn

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1999:997) om särskild
företrädare för barn ska ha följande lydelse.

3 § En särskild företrädare ska, i stället för barnets vårdnadshavare, som
ställföreträdare ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i
efterföljande rättegång samt vid åtgärder som rör verkställighet av
skadestånd och ansökan om brottsskadeersättning. Företrädaren får dock
inte väcka åtal och får inte heller väcka någon skadeståndstalan utan att ett
allmänt åtal har väckts.

Det som i 23 kap. 10 och 11 §§ rättegångsbalken sägs om

målsägandebiträdes närvaro vid förhör ska tillämpas på den särskilda
företrädaren.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:170, bet. 2020/21:JuU35, rskr. 2020/21:314.

SFS

2021:398

Publicerad
den

28 maj 2021

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.