SFS 1999:997 Lag om särskild företrädare för barn

990997.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om särskild företrädare för barn;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

När en särskild företrädare skall utses

1 §

När det finns anledning att anta att ett brott som kan föranleda fängelse

har begåtts mot någon som är under 18 år, skall en särskild företrädare för-
ordnas för barnet om

1. en vårdnadshavare kan misstänkas för brottet, eller
2. det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till

den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt.

En särskild företrädare skall inte förordnas om det med hänsyn till barnet

är obehövligt eller annars särskilda skäl talar mot det.

2 §

Om barnet har två vårdnadshavare som inte är gifta eller bor till-

sammans under äktenskapsliknande förhållanden och sådana omständig-
heter som anges i 1 § 1 eller 2 finns endast i fråga om en av dem, skall den
andra vårdnadshavaren förordnas att ensam ta till vara barnets rätt under för-
undersökningen och i efterföljande rättegång.

Om det med hänsyn till vårdnadshavarnas förhållande till varandra eller

till någon annan särskild omständighet får antas vara till barnets bästa skall
dock en särskild företrädare utses.

Den särskilda företrädarens uppgifter

3 §

En särskild företrädare skall, i stället för barnets vårdnadshavare, som

ställföreträdare ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i efter-
följande rättegång. Företrädaren får dock inte väcka åtal och får inte heller
väcka någon skadeståndstalan utan att ett allmänt åtal har väckts.

Det som i 23 kap. 10 och 11 §§ rättegångsbalken sägs om måls-

ägandebiträdes närvaro vid förhör skall tillämpas på den särskilda före-
trädaren.

1

Prop. 1998/99:133, bet. 1999/2000:JuU2, rskr. 1999/2000:49.

SFS 1999:997

Utkom från trycket
den 10 december 1999

2*

SFS 1999:944–1044

background image

2

SFS 1999:997

Ansökan om förordnande

4 §

En ansökan om förordnande enligt 1 eller 2 § görs av åklagaren hos

tingsrätten.

Vem som får utses till särskild företrädare

5 §

Till särskild företrädare får en advokat, en biträdande jurist på advokat-

byrå eller någon annan förordnas. Endast den får förordnas som på grund av
sina kunskaper och erfarenheter samt personliga egenskaper är särskilt lämp-
lig för uppdraget.

Interimistiskt beslut

6 §

Om det kan antas vara nödvändigt för att barnets rätt skall kunna tas till

vara får domstolen, utan att höra barnets vårdnadshavare, besluta om förord-
nande enligt 1 eller 2 § för tiden innan ärendet avgörs.

7 §

Åklagaren skall underrätta barnets vårdnadshavare om de utred-

ningsåtgärder som vidtas i fråga om barnet sedan ett interimistiskt beslut har
meddelats. Underrättelsen skall göras så snart det är möjligt utan men för ut-
redningen.

Byte och entledigande

8 §

I fråga om byte av den särskilda företrädaren tillämpas 26 § andra

stycket rättshjälpslagen (1996:1619).

9 §

Om det inte längre behövs någon särskild företrädare skall företrädaren

entledigas.

10 §

Om förutsättningar för ett förordnande för en vårdnadshavare enligt

2 § inte längre finns eller förordnandet inte längre behövs skall det återkal-
las.

Ersättningsfrågor

11 §

En särskild företrädare har rätt till ersättning i enlighet med det som

enligt 27 § rättshjälpslagen (1996:1619) gäller för ett rättshjälpsbiträde. I
fråga om ersättningen tillämpas även 29, 43 och 47 §§ rättshjälpslagen.

12 §

När en särskild företrädare har förordnats tillämpas i övrigt det som

sägs om målsägandebiträde i fråga om ersättning och återbetalnings-
skyldighet för kostnader i 6 § första stycket, 7 § och 8 § första meningen la-
gen (1988:609) om målsägandebiträde. Det som där sägs om måls-
ägandebiträde skall avse den särskilda företrädaren.

I fråga om skyldighet för någon annan än barnet att i tvistemål ersätta sta-

ten dess kostnader för den särskilda företrädaren tillämpas bestämmelserna i
rättegångsbalken om ansvar för motparts rättegångskostnader.

background image

3

SFS 1999:997

Förfarandefrågor

13 §

Ärenden enligt denna lag handläggs enligt lagen (1996:242) om dom-

stolsärenden.

14 §

I ett ärende om förordnande enligt 1 eller 2 § är barnets vårdnads-

havare åklagarens motpart.

15 §

Ansökan om byte eller entledigande av en särskild företrädare får gö-

ras av barnets vårdnadshavare, den särskilda företrädaren eller av åklagaren.
En särskild företrädare får inte entledigas utan att han eller hon har haft till-
fälle att yttra sig i ärendet.

Ansökan enligt 10 § om att återkalla ett förordnande får göras av barnets

vårdnadshavare eller av åklagaren.

Domstolen får också självmant ta upp frågor om byte och entledigande av

företrädare samt återkallelse av förordnande.

16 §

Beslut om förordnande enligt 1 och 2 §§, interimistiska beslut enligt

6 § samt beslut om byte eller entledigande av särskild företrädare eller åter-
kallelse av förordnande enligt 2 § enligt 8, 9 och 10 §§ gäller omedelbart,
om inte annat bestäms.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

BRITTA LEJON
(Justitiedepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.