Lag (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2000:1175
Departement: Finansdepartementet KO
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:216
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer
SFS nr:

2000:1175
Departement/myndighet: Finansdepartementet KO
Utfärdad: 2000-12-07
Ändrad: t.o.m. SFS

2016:216
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Lagens tillämpningsområde

1 §   Denna lag tillämpas i fråga om överträdelser av bestämmelser som genomför de direktiv som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG av den 23 april 2009 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (kodifierad version).

Lagen gäller dock endast sådana överträdelser av bestämmelser till skydd för konsumenters intressen som påverkar konsumenter i en annan stat som är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) än Sverige. Lag (2011:274).

Godkända organs talan vid svensk domstol

2 §   En myndighet eller organisation i en annan EES-stat än Sverige får väcka talan i en svensk domstol med anledning av en överträdelse som avses i 1 §, om myndigheten eller organisationen är godkänd enligt en särskild förteckning som har upprättats av Europeiska unionen och publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Lag (2011:274).

3 §   Talan får avse att åtgärder ska vidtas mot någon för att denne åsidosätter en bestämmelse som avses i 1 §. Åtgärderna får gälla
   1. förbud eller ålägganden med stöd av 23, 24, 26 och 27 §§ marknadsföringslagen (2008:486) eller förbud enligt 3 och 6 §§ lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,
   2. åläggande att till svenska staten betala en sådan särskild avgift som avses i 17 kap. 5 och 6 §§ radio- och tv-lagen (2010:696), eller
   3. utdömande av vite som förelagts i de fall som avses i 1.
Lag (2010:726).

4 §   Talan får väckas endast om
   1. sökanden genom samråd försökt att få motparten att upphöra med den påstådda överträdelsen, och
   2. denna inte upphört inom två veckor efter det att motparten mottagit begäran om samråd.

Behörig domstol

5 §   Talan ska väckas vid
   1. Patent- och marknadsdomstolen i fråga om förbud och ålägganden som avses i marknadsföringslagen (2008:486), i fråga om förbud enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och i fråga om utdömande av vite,
   2. Förvaltningsrätten i Stockholm i fråga om sådan särskild avgift som avses i radio- och tv-lagen (2010:696).
Lag (2016:216).

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.