SFS 2012:284 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål / SFS 2012:284 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
120284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § och 4 kap. 25�26 c §§

samt rubrikerna närmast före 4 kap. 25�25 b §§, 26 §, 26 a § och 26 c §
lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande
lydelse.

1 kap.

2 §

2

Rättslig hjälp enligt denna lag omfattar följande åtgärder:

1. förhör i samband med förundersökning i brottmål,
2. bevisupptagning vid domstol,
3. telefonförhör,
4. förhör genom videokonferens,
5. kvarstad, beslag samt husrannsakan och andra åtgärder som avses i

28 kap. rättegångsbalken,

6. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervak-

ning av elektronisk kommunikation,

7. tekniskt bistånd med hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation,

8. tillstånd till gränsöverskridande hemlig avlyssning av elektronisk kom-

munikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation,

9. hemlig kameraövervakning,
10. hemlig rumsavlyssning,
11. överförande av frihetsberövade för förhör m.m., och
12. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person.
Lagen hindrar inte att hjälp lämnas med annan åtgärd än sådan som anges

i första stycket om det kan ske utan tvångsmedel eller annan tvångsåtgärd.

I fråga om överlämnande, utlämning och delgivning finns särskilda

bestämmelser. Det finns också särskilda bestämmelser om rättslig hjälp i
brottmål åt vissa internationella organ.

1 Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212.

2 Senaste lydelse 2007:982.

SFS 2012:284

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:284

4 kap.

Rättslig hjälp och tekniskt bistånd med hemlig avlyssning av
elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation

Rättslig hjälp i Sverige med hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation
och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

3

25 §

4

En ansökan om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation el-

ler hemlig övervakning av elektronisk kommunikation av någon som befin-
ner sig i Sverige handläggs av åklagare. Av ansökan ska det framgå under
vilken tid åtgärden önskas och sådana uppgifter som behövs för att åtgärden
ska kunna genomföras. �&klagaren ska genast pröva om det finns förutsätt-
ningar för åtgärden och i sådant fall ansöka om rättens tillstånd till åtgärden
eller, när så får ske enligt 27 kap. 21 a § rättegångsbalken, själv besluta om
åtgärden.

Upptagningar och uppteckningar behöver inte granskas enligt 27 kap.

24 § rättegångsbalken. Om åklagaren har fattat beslut enligt första stycket,
ska återredovisning enligt 2 kap. 17 § ske först sedan rätten fattat beslut om
hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Upptagningar och upp-
teckningar får bevaras efter det att ärendet om rättslig hjälp har avslutats och
återredovisning skett enligt 2 kap. 17 § endast om detta är tillåtet enligt 27
kap. 24 § rättegångsbalken.

I fråga om underrättelse till en enskild enligt 27 kap. 31�33 §§ rättegångs-

balken ska bestämmelserna i 27 kap. 31 § andra stycket och 33 § andra och
tredje styckena samma balk inte tillämpas. Underrättelse ska lämnas så snart
det kan ske efter det att åtgärden enligt första stycket har avslutats. Underrät-
telsen ska, utöver vad som följer av 27 kap. 33 § första stycket rättegångs-
balken, skjutas upp om sekretess gäller enligt 18 kap. 17 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Om det på grund av sekretess inte har kunnat
lämnas någon underrättelse inom ett år från det att åtgärden avslutades, får
underrättelsen underlåtas. Underrättelse ska inte lämnas om utredningen
gäller brott som motsvarar brott som anges i 27 kap. 33 § tredje stycket rätte-
gångsbalken.

Omedelbar överföring av meddelanden eller uppgifter om meddelanden från
Sverige till den ansökande staten

5

25 a §

6

Rättens beslut enligt 25 § att tillåta hemlig avlyssning av elektro-

nisk kommunikation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunika-
tion får verkställas genom omedelbar överföring av meddelanden eller upp-
gifter om meddelanden till den ansökande staten, om det kan ske under
betryggande former. Verkställighet genom omedelbar överföring får endast
ske i förhållande till en stat som är medlem i Europeiska unionen eller till
Island eller Norge. �&klagaren prövar om förutsättningar för omedelbar över-
föring finns. Om omedelbar överföring av meddelanden sker, får upptagning

3 Senaste lydelse 2005:491.

4 Senaste lydelse 2009:487.

5 Senaste lydelse 2005:491.

6 Senaste lydelse 2007:982.

background image

3

SFS 2012:284

eller uppteckning inte göras i Sverige och 27 kap. 31�33 §§ rättegångsbal-
ken ska inte tillämpas.

Tekniskt bistånd i Sverige med hemlig avlyssning av elektronisk
kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

7

25 b §

8

Tekniskt bistånd med hemlig avlyssning av elektronisk kommuni-

kation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i form av
omedelbar överföring av meddelanden eller uppgifter om meddelanden får
lämnas i Sverige enligt denna paragraf.

Tekniskt bistånd lämnas på ansökan av en annan stat som är medlem i Eu-

ropeiska unionen eller av Island eller Norge, om

1. avlyssningen eller övervakningen avser någon som befinner sig i en av

dessa stater,

2. ansökan innehåller en bekräftelse på att ett beslut om hemlig avlyssning

av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av elektronisk kom-
munikation i en brottsutredning har meddelats i den ansökande staten, och

3. omedelbar överföring av meddelanden eller uppgifter om meddelanden

kan ske under betryggande former till den ansökande staten.

Av ansökan ska det framgå under vilken tid åtgärden önskas. Ansökan ska

vidare innehålla sådana uppgifter som behövs för att åtgärden ska kunna ge-
nomföras. Om den person som ansökan avser inte befinner sig i den ansö-
kande staten, ska det också framgå av ansökan att ett sådant tillstånd som av-
ses i 26 a § har lämnats av den stat där personen finns.

Ansökan ska prövas av åklagare. För beslutet om tekniskt bistånd tilläm-

pas 27 kap. 18 § första och tredje styckena, 19 § första stycket, 20 § tredje
stycket, 21 § andra och tredje styckena samt 23 § rättegångsbalken.

Om omedelbar överföring av meddelanden sker, får upptagning eller upp-

teckning inte göras i Sverige.

25 c §

9

Om en stat har begärt tekniskt bistånd enligt 25 b § men omedelbar

överföring inte kan ske, ska åklagaren ge den ansökande staten tillfälle att få
ansökan behandlad som en ansökan enligt 25 §. Prövningen av rättslig hjälp
med hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervak-
ning av elektronisk kommunikation avser dock i detta fall någon som befin-
ner sig i en annan stat. Om den person som åtgärden avser inte befinner sig i
den ansökande staten, ska det av ansökan framgå att ett sådant tillstånd som
avses i 26 a § har lämnats av den stat där personen finns.

Rättslig hjälp och tekniskt bistånd i utlandet med hemlig avlyssning av
elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation

10

26 §

11

�&klagare får ansöka hos en utländsk myndighet om rättslig hjälp el-

ler tekniskt bistånd med hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

7 Senaste lydelse 2005:491.

8 Senaste lydelse 2005:491.

9 Senaste lydelse 2005:491.

10 Senaste lydelse 2005:491.

11 Senaste lydelse 2007:982.

background image

4

SFS 2012:284

eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation av någon som be-
finner sig i en annan stat eller i Sverige.

Om den andra staten kräver att ansökan först ska prövas av domstol i Sve-

rige, får rätten på begäran av svensk åklagare pröva frågan om att tillåta den
hemliga avlyssningen eller hemliga övervakningen som ansökan enligt för-
sta stycket avser.

Av ansökan enligt första stycket ska det framgå under vilken tid åtgärden

önskas och sådana uppgifter som behövs för att åtgärden ska kunna genom-
föras. Om den andra staten kräver ett tillstånd enligt andra stycket, ska ansö-
kan innehålla en bekräftelse på att ett sådant tillstånd har meddelats. Befin-
ner sig den person som åtgärden avser inte i den stat där rättslig hjälp eller
tekniskt bistånd söks, ska det av ansökan framgå att ett sådant tillstånd som
avses i 26 c § har lämnats av den stat där personen finns.

Om tillstånd lämnas enligt andra stycket, ska bestämmelserna om under-

rättelse till enskild i 27 kap. 31�33 §§ rättegångsbalken tillämpas endast när
upptagning eller uppteckning av avlyssningen eller övervakningen sker i
Sverige.

Tillstånd till gränsöverskridande hemlig avlyssning av elektronisk
kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation

12

Tillstånd i Sverige till gränsöverskridande hemlig avlyssning av elektronisk
kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

13

26 a §

14

En stat som är medlem i Europeiska unionen eller Island eller

Norge får ansöka om tillstånd till att, utan svenskt biträde, i en brottsutred-
ning genomföra hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hem-
lig övervakning av elektronisk kommunikation av någon som befinner sig i
Sverige. Ansökan handläggs av åklagare. Av ansökan ska det framgå under
vilken tid åtgärden beräknas pågå. Ansökan ska också innehålla en bekräf-
telse på att ett beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation
eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation har meddelats i den
ansökande staten.

�&klagaren ska genast pröva om det finns förutsättningar för hemlig av-

lyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av elektro-
nisk kommunikation och, om så är fallet, ansöka om rättens tillstånd till åt-
gärden.

De förutsättningar som gäller enligt 27 kap. 18�20, 21 och 22 §§ rätte-

gångsbalken ska tillämpas vid tillståndsprövningen. Rätten ska även tillämpa
motsvarande förfarande som anges i 27 kap. 26 och 28�30 §§ samma balk.
Tingsrättens beslut får inte överklagas.

26 b §

15

Ett beslut enligt 26 a § ska meddelas inom 96 timmar från det att

ansökan inkom eller, om det finns särskilda skäl, inom högst tolv dagar från
ansökan.

12 Senaste lydelse 2005:491.

13 Senaste lydelse 2005:491.

14 Senaste lydelse 2005:491.

15 Senaste lydelse 2005:491.

background image

5

SFS 2012:284

�&klagaren ska genast underrätta den ansökande staten när ett beslut enligt

26 a § har meddelats. Om tillstånd vägras, ska underrättelsen ange att avlyss-
ningen eller övervakningen inte får ske eller omedelbart ska upphöra. I så-
dant fall ska underrättelsen även ange att det material som tagits upp eller
hämtats in inte får användas eller att det endast får användas på de villkor
som åklagaren ställer.

Tillstånd från en annan stat till gränsöverskridande hemlig avlyssning av
elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation

16

26 c §

17

Har beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i en brottsutredning
meddelats i Sverige och befinner sig den person som beslutet avser i en
annan stat som är medlem i Europeiska unionen eller i Island eller Norge, får
meddelanden eller uppgifter om meddelanden som överförs till eller från
personen avlyssnas eller övervakas i den andra staten, utan hjälp från denna
stat, om

1. åtgärden får ske enligt en internationell överenskommelse som är bin-

dande mellan Sverige och den andra staten, och

2. den andra staten lämnar tillstånd till åtgärden.
Ansökan om tillstånd görs av åklagare. Av ansökan ska det framgå under

vilken tid åtgärden beräknas pågå. Ansökan ska också innehålla en bekräf-
telse på att ett svenskt beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommuni-
kation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation har medde-
lats.

Om beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller

hemlig övervakning av elektronisk kommunikation har meddelats i Sverige
men avlyssningen eller övervakningen inte har påbörjats när det blir känt att
den person som åtgärden avser befinner sig i en sådan främmande stat som
anges i första stycket, ska tillstånd från den andra staten sökas innan avlyss-
ningen eller övervakningen påbörjas. Har avlyssningen eller övervakningen
redan påbörjats i Sverige och vill åklagaren att avlyssningen eller övervak-
ningen ska fortsätta i den andra staten, ska han eller hon omedelbart ansöka
om tillstånd hos den andra staten. Avlyssningen eller övervakningen får i ett
sådant fall fortsätta där under den tid frågan om tillstånd prövas.

Vad som sägs i tredje stycket andra och tredje meningarna tillämpas på

motsvarande sätt, om avlyssningen eller övervakningen genomförts med
stöd av tillstånd i en främmande stat och det kommer fram att den person
som åtgärden avser befinner sig i en annan stat än den som har meddelat till-
ståndet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

16 Senaste lydelse 2005:491.

17 Senaste lydelse 2005:491.

background image

6

SFS 2012:284

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.