SFS 2008:858 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål / SFS 2008:858 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
080858.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 27 och 28 §§ lagen

(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

4 kap.

27 §

2

En ansökan om hemlig kameraövervakning av någon som befinner

sig i Sverige handläggs av åklagare. �&klagaren ska genast pröva om det
finns förutsättningar för åtgärden och i sådant fall ansöka om rättens till-
stånd.

Upptagningar behöver inte granskas enligt 27 kap. 24 § rättegångsbalken.
Upptagningar får bevaras efter det att ärendet om rättslig hjälp har avslu-

tats och återredovisning har skett enligt 2 kap. 17 § endast om detta är tillåtet
enligt 27 kap. 24 § rättegångsbalken.

I fråga om underrättelse till enskild enligt 27 kap. 31�33 §§ rättegångsbal-

ken ska bestämmelserna i 4 kap. 25 § tredje stycket denna lag tillämpas.

28 §

3

Om hemlig kameraövervakning ska äga rum av någon som befinner

sig i en annan stat och den andra staten kräver att ansökan först ska prövas
av domstol i Sverige, får tingsrätten på begäran av svensk åklagare besluta
att tillåta kameraövervakningen.

Bestämmelserna om underrättelse till enskild i 27 kap. 31�33 §§ rätte-

gångsbalken ska inte tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6.

2

Senaste lydelse 2007:982.

3

Senaste lydelse 2007:982.

SFS 2008:858

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.