SFS 2004:327 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål / SFS 2004:327 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
040327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 10 § lagen (2000:562) om

internationell rättslig hjälp i brottmål och rubriken närmast före den skall ha
följande lydelse.

5 kap.

Uppgiftsskyldighet

10 §

2

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns i 1 kap. 11 § lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 1 kap. 8 a § lagen (1991:981)
om värdepappersrörelse, 2 kap. 9 § lagen (1992:543) om börs- och clearing-
verksamhet, 7 kap. 13 a § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora
exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag, 8 kap. 2 a § lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, 4 kap. 5 § lagen
(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar och 2 kap. 20 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Senaste lydelse 2004:69.

SFS 2004:327

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.