SFS 2006:540 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål / SFS 2006:540 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
060540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 10 § lagen (2000:562) om

internationell rättslig hjälp i brottmål skall ha följande lydelse.

5 kap.

10 §

2 Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns i 26 i § lagen (1972:262)

om understödsföreningar, 7 a kap. 10 a

§ försäkringsrörelselagen

(1982:713), 1 kap. 8 a § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 2 kap.
9 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet, 7 kap. 13 a § lagen
(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut
och värdepappersbolag, 8 kap. 2 a § lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument, 4 kap. 5 § lagen (2002:149) om utgivning av elektro-
niska pengar, 2 kap. 20 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, 1 kap. 11 §
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och 6 kap. 8 § lagen
(2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

I de lagar som anges i första stycket finns även bestämmelser om medde-

landeförbud och ansvarsbestämmelser för den som bryter mot ett sådant för-
bud.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317.

2 Senaste lydelse 2005:491.

SFS 2006:540

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.