SFS 2005:708 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål / SFS 2005:708 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
050708.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 9 § lagen (2000:562) om in-

ternationell rättslig hjälp i brottmål skall ha följande lydelse.

4 kap.

9 §

Bestämmelserna i rättegångsbalken om förhör per telefon vid huvud-

förhandling får tillämpas när den som skall höras befinner sig i en annan stat
om den staten tillåter det.

Om den andra staten kräver att dess myndigheter skall hjälpa till vid för-

höret, skall svensk domstol ansöka om rättslig hjälp med telefonförhöret.

Behöver en svensk domstol hjälp av utländsk myndighet med ett telefon-

förhör, får domstolen ansöka om rättslig hjälp med förhöret om det har avta-
lats om sådan hjälp i en internationell överenskommelse med den andra sta-
ten eller om den staten annars ger sådan hjälp.

Av en ansökan om rättslig hjälp med telefonförhör skall det framgå att

den som skall höras samtycker till telefonförhör.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

SFS 2005:708

Utkom från trycket
den 4 oktober 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.