SFS 2016:965 Lag om ändring i lagen (2002:599) om grupprättegång

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2002:599) om grupprättegång / SFS 2016:965 Lag om ändring i lagen (2002:599) om grupprättegång
160965.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:599) om grupprättegång;

utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2002:599) om grupprätte-

gång ska ha följande lydelse.

2 §

En rättegång där grupptalan förs kallas grupprättegång. En grupprätte-

gång får avse anspråk som kan tas upp av allmän domstol enligt reglerna i rät-
tegångsbalken om tvistemål.

För grupprättegång tillämpas bestämmelserna om tvistemål i rättegångsbal-

ken, med undantag av 1 kap. 3 d §, om inte något annat anges i denna lag.

En grupprättegång kan också föras enligt särskilda bestämmelser i miljö-

balken och i konkurrensskadelagen (2016:964).

Denna lag träder i kraft den 27 december 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:9, bet. 2016/17:NU6, rskr. 2016/17:19.

SFS 2016:965

Utkom från trycket
den 15 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.