SFS 2016:965 Lag om ändring i lagen (2002:599) om grupprättegång

160965.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:599) om grupprättegång;

utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2002:599) om grupprätte-

gång ska ha följande lydelse.

2 §

En rättegång där grupptalan förs kallas grupprättegång. En grupprätte-

gång får avse anspråk som kan tas upp av allmän domstol enligt reglerna i rät-
tegångsbalken om tvistemål.

För grupprättegång tillämpas bestämmelserna om tvistemål i rättegångsbal-

ken, med undantag av 1 kap. 3 d §, om inte något annat anges i denna lag.

En grupprättegång kan också föras enligt särskilda bestämmelser i miljö-

balken och i konkurrensskadelagen (2016:964).

Denna lag träder i kraft den 27 december 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:9, bet. 2016/17:NU6, rskr. 2016/17:19.

SFS 2016:965

Utkom från trycket
den 15 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.