SFS 2020:926 Lag om ändring i lagen (2002:599) om grupprättegång

SFS2020-926.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:599) om grupprättegång

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 50 § lagen (2002:599) om grupprät-
tegång ska ha följande lydelse.

50 § Underrättelser enligt denna lag till gruppmedlemmar ska ske på det
sätt rätten finner lämpligt och med beaktande av 33 kap. 3 a § rättegångsbal-
ken.

Rätten får förelägga en part att ombesörja en underrättelse om det innebär

betydande fördelar för handläggningen. Parten har i så fall rätt till ersättning
av allmänna medel för kostnader.

Andra stycket gäller även när en underrättelse sker genom delgivning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30.

SFS

2020:926

Publicerad
den

17 november 2020

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.