SFS 1988:205

880205.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:205

om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut;

utkom från trycket

den 10 maj 1988

Utfärdad den 21 april 1988 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Rättsprövning

1 § På ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos

regeringen e ller en förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som

avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen skall regeringsrätten pröva om
avgörandet i ärendet strider mot någon rätt sregel.

Rättsprövning kan gälla endast såd ana beslut som

innebär myndighetsutövning mot den enskilde,
annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och

inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning.

Undantag
2 § Lagen gäller inte beslut av en sådan nämnd vars sammansättning är

bestämd i lag och vars ordförande skall vara eller ha varit ordinarie

domare.

Lagen gäller inte heller
1. beslut av en a rrendenämnd, hyresnämnd eller övervakningsnämnd,

2. beslut om svenskt medborgarskap,
3. beslut om utlänningars vistelse i ri ket,

4. beslut om värnpliktigas eller reservpersonals inkallelse eller tjänstgö­

ring inom försvarsmakten,

5. beslut enligt lagen (1966:4 13) om vapenfri tj änst,
6. beslut som rör sk atter eller avgifter,
7. beslut enligt lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel elle r beslut i

frågor om allmän likviditetsindragning eller allmän pri sreglering,

8. beslut enligt lagen (1982:513) om förbud mot utförsel av krigsmateriel,

m. m.,

9. andra beslut enligt lagen (1983:1034) om kontroll över tillverkningen

av krigsmateriel, m. m. än sådana som avser återkallelse av tillstånd,

10. beslut om tillstånd till sådan verksamhet som avses i 1 § 3 -5 lagen

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Ansökan
3 § Ansökan om rättsprövning ges in till regeringsrätten. Den skall ha

kommit in dit inom tre månader från dagen för beslutet.

Verkställighet av förvaltningsbeslutet
4 § Ett förvaltningsbeslut skall gälla trots att rättsprövning kan ske.
Regeringsrätten får dock bestämma att beslutet tills vidare inte skall gälla.

' Prop, 1987/88: 69, KU 38, rskr. 189.

589

¬

background image

SFS 1988:205

Regeringsrättens beslut

5 § Om regeringsrätten finner att förvaltningsbeslutet strider mot någon

rättsregel, skall regeringsrätten upphäva beslutet och, om det behövs,

återförvisa ärendet till den myndighet som meddelat beslutet. I ann at fall
står beslutet fast.

Regeringsrättens sammansättning

6 § Vid rättsprövning är en avdelning av regeringsrätten domför med tre

regeringsråd om prövningen är av enkelt slag. Vid beslut att avvisa en för

sent inkommen ansökan om rättsprövning är avdelningen domför med tre
regeringsråd. I övrigt gäller om regeringsrättens sammansättning lagen
(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1988. Den tillämpas på beslut som

meddelas under tiden från ikraftträdandet till utgången av år 1991.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

ANNA-GRETA LEIJON
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.