SFS 1991:1825

911825.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1825

om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa Utkom från trycket
förvaltningsbeslut;

den 30 december 1991

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 3 och 5 §§ lagen (1988; 205) om

rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut samt ikraftträdandebestämmel­

serna till lagen skall ha följande lydelse.

1 § På ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos

regeringen eller en förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som

avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen skall regeringsrätten pröva om
avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden

angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet.

Rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som
innebär myndighetsutövning mot den enskilde,

annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och

inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning.

3 § Ansökan om rättsprövning ges in till regeringsrätten. Den skall ha

kommit in dit inom tre månader från dagen för beslutet.

1 ansökan skall sökanden ange på vilket sätt han anser att avgörandet

strider mot någon rättsregel och vilka omständigheter han vill åberopa till
stöd för detta.

5 § Om regeringsrätten finner att förvaltningsbeslutet strider mot någon

rättsregel och de t inte är uppenbart att felet saknat betydelse för avgöran­

det, skall regeringsrätten upphäva beslutet och, om det behövs, återförvisa
ärendet till den myndighet som meddelat beslutet. I annat fall står beslutet
fast.

Denna lag träder i k raft den 1 jun i 1988. Den tillämpas på beslut som

meddelas under tiden från ikraftträdandet till utgången av år 1994.

Denna lag träder i kraft den 1 janua ri 1992.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:176, 1991 /92:KU 12, rskr. 51.

3339

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.