SFS 1994:1759 Lag om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

SFS 1994_1759 Lag om ändring i lagen (1988_205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1759
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av
vissa förvaltningsbeslut;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3-5 §§ samt rubriken

närmast före 5 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvalt-
ningsbeslut samt ikraftträdandebestämmelserna till lagen skall ha följan-
de lydelse.

1 §2 På ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos

regeringen eller en förvaltningsmyndighet som rör något förhållande
som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen skall domstol pröva
om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som
sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i
ärendet.

Rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som

innebär myndighetsutövning mot den enskilde,
annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och
inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning.

Regeringsrätten prövar avgöranden av regeringen och kammarrätt

avgöranden av en förvaltningsmyndighet inom kammarrättens
domkrets.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Senaste lydelse 1991:1825.

6374

background image

SFS 1994:1759

3 §3 Ansökan om rättsprövning ges in till den domstol som skall
pröva ansökan. Den skall ha kommit in dit inom tre månader från
dagen för beslutet. Om en ansökan som skall prövas av kammarrätt
kommer in till Regeringsrätten skall ansökan anses ha kommit in till
kammarrätten den dag som den kom in till Regeringsrätten.

I ansökan skall sökanden ange på vilket sätt han anser att avgörandet

strider mot någon rättsregel och vilka omständigheter han vill åberopa
till stöd för detta.

4 § Ett förvaltningsbeslut skall gälla trots att rättsprövning kan ske.
Domstolen får dock bestämma att beslutet tills vidare inte skall gälla.

Domstolens beslut

5 §4 Om domstolen finner att förvaltningsbeslutet strider mot någon
rättsregel och det inte är uppenbart att felet saknat betydelse för av-
görandet, skall domstolen upphäva beslutet och, om det behövs, åter-
förvisa ärendet till den myndighet som meddelat beslutet. I annat fall
står beslutet fast.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1988. Den tillämpas på beslut

som meddelas under tiden från ikraftträdandet till utgången av år

19975.

Denna lag träder i kraft, i fråga om ikraftträdandebestämmelserna den

1 januari 1995, och i övrigt den 1 april 1995. Ansökningar som vid

utgången av mars år 1995 kommit in till Regeringsrätten men ännu inte
prövats handläggs enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1991:1825.

4

Senaste lydelse 1991:1825.

5

Lagens giltighetstid senast förlängd 1991:1825.

6375

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.