SFS 1996:420 Lag om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut / SFS 1996:420 Lag om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
SFS 1996_420 Lag om ändring i lagen (1988_205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av
vissa förvaltningsbeslut;

SFS 1996:420
Utkom från trycket
den 5 juni 1996

utfärdad den 23 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1988:205) om

rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a §, samt närmast

före 3 a § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att ikraftträdandebestämmelserna till lagen skall ha följande lydel-

se.

Muntlig förhandling

3 a § Domstolen skall hålla muntlig förhandling, om sökanden begär
det och det inte är uppenbart obehövligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1988.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Christina Weihe
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:133, bet. 1995/96:KU25, rskr. 1995/96:234.

677

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.