SFS 2006:304 Lag om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

060304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om rättsprövning av vissa regeringsbeslut;

utfärdad den 4 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § En enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen
som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldig-
heter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen den
4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna.

2 § En miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken får ansöka
om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av
artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, all-
mänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i
miljöfrågor.

3 § Regeringsrätten prövar ansökningar om rättsprövning.

4 § En ansökan om rättsprövning skall ha kommit in till Regeringsrätten
senast tre månader från dagen för beslutet.

Det skall framgå av ansökan vilken rättsregel sökanden anser att beslutet

strider mot och vilka omständigheter som åberopas till stöd för detta.

5 § Regeringens beslut gäller även om det har gjorts en ansökan om rätts-
prövning. Regeringsrätten får dock bestämma att beslutet tills vidare inte
skall gälla.

6 § I ett mål om rättsprövning enligt 1 § skall Regeringsrätten hålla munt-
lig förhandling, om sökanden begär det och det inte är uppenbart obehövligt.

7 § Om Regeringsrätten finner att regeringens beslut strider mot någon
rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av om-
ständigheterna, skall beslutet upphävas. Detta gäller dock inte om det är
uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. Regeringsrätten skall,
om det behövs, återförvisa ärendet till regeringen.

Om regeringens beslut inte upphävs, står det fast.

1 Prop. 2005/06:56, bet. 2005/06:KU29, rskr. 2005/06:203.

SFS 2006:304

Utkom från trycket
den 16 maj 2006

background image

2

SFS 2006:304

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

8 § Ett mål om rättsprövning får på avdelning avgöras av tre regeringsråd
vid beslut att avvisa en för sent inkommen ansökan eller om prövningen an-
nars är av enkelt slag. I övrigt gäller de regler om Regeringsrättens samman-
sättning som finns i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006, då lagen (1988:205) om rätts-

prövning av vissa förvaltningsbeslut skall upphöra att gälla.

2. Den upphävda lagen skall dock alltjämt gälla beträffande en ansökan

om rättsprövning av ett beslut som meddelats före ikraftträdandet om ansö-
kan kunde ha prövats enligt den upphävda lagen samt beträffande ett över-
klagande av ett avgörande av en kammarrätt som meddelats enligt den upp-
hävda lagen.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

THOMAS BODSTRÖM
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.