SFS 2022:706 Lag om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

SFS2022-706.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa

regeringsbeslut

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 a § lagen (2006:304) om
rättsprövning av vissa regeringsbeslut ska ha följande lydelse.

2 a §2 En EES-medborgare eller en sådan familjemedlem till en EES-
medborgare som avses i 1 kap. 6 § lagen (2022:700) om särskild kontroll av
vissa utlänningar som har utvisats av regeringen enligt den lagen får ansöka
om rättsprövning av beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utlänningar som har utvisats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323.
2 Senaste lydelse 2009:1539.

SFS

2022:706

Publicerad
den

8 juni 2022

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.