SFS 2009:1539 Lag om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

091539.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av
vissa regeringsbeslut;

utfärdad den 17 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2006:304) om rätts-

prövning av vissa regeringsbeslut

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a §

En EES-medborgare eller en sådan familjemedlem till en EES-med-

borgare som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) som har utvisats
av regeringen enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll får an-
söka om rättsprövning av beslutet.

4 §

En ansökan om rättsprövning enligt 1 eller 2 § ska ha kommit in till

Regeringsrätten senast tre månader från dagen för beslutet.

En ansökan om rättsprövning enligt 2 a § ska ha kommit in till Regerings-

rätten senast tre veckor från dagen för beslutet.

Det ska framgå av ansökan vilken rättsregel sökanden anser att beslutet

strider mot och vilka omständigheter som åberopas till stöd för detta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om uni-
onsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig
inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68
och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/
EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L
158, 30.4.2004, s. 77, Celex 32004L0038).

SFS 2009:1539

Utkom från trycket
den 30 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.