SFS 2006:385 Lag om avgift för annonsering i Post- och Inrikes Tidningar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2006:385) om avgift för annonsering i Post- och Inrikes Tidningar / SFS 2006:385 Lag om avgift för annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
060385.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avgift för annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar;

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Den som enligt lag eller förordning kungör ett visst förhållande i Post-
och Inrikes Tidningar skall betala en annonsavgift till den som verkställer
kungörandet. Om det av en särskild föreskrift framgår att någon annan skall
stå för kostnaden för kungörande, skall den personen i stället betala avgiften.
Regeringen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:96, bet. 2005/06:LU24, rskr. 2005/06:229.

SFS 2006:385

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.