SFS 2006:502 Lag med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen

060502.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med vissa bestämmelser om förhandsavgörande
från EG-domstolen;

utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Redovisning av ställningstagande

1 § Om en part i ett mål eller ärende vid en domstol eller myndighet, som
omfattas av skyldigheten att inhämta förhandsavgörande från EG-dom-
stolen, har yrkat att ett förhandsavgörande skall inhämtas eller på annat sätt
väckt frågan om en sådan åtgärd, skall domstolen eller myndigheten, i de fall
den beslutar att inte inhämta ett förhandsavgörande, i sitt beslut ange skälen
till detta.

Första stycket gäller inte vid tillämpningen av 58 eller 59 kap. rättegångs-

balken, 37 b eller 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) eller 42 § la-
gen (1996:242) om domstolsärenden.

Förhandsavgörande enligt vissa internationella
överenskommelser

2 § En domstol skall eller får inhämta förhandsavgörande från EG-dom-
stolen om tolkningen av en bestämmelse i en internationell överenskom-
melse, som Sverige har tillträtt och som har ingåtts inom ramen för samar-
bete i Europeiska unionen, i den omfattning som Sverige enligt överenskom-
melsen har åtagit sig att ålägga domstol sådan skyldighet eller att ge domstol
sådan behörighet.

Om en annan lag innehåller någon bestämmelse om domstols rätt eller

skyldighet att begära förhandsavgörande från EG-domstolen, gäller den be-
stämmelsen.

Regeringen ger i Svensk författningssamling till känna åtaganden enligt

första stycket och bestämmelser enligt andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006, då lagen (1997:895) om rätt för

svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenska-
pernas domstol i vissa fall skall upphöra att gälla.

1 Prop. 2005/06:157, bet. 2005/06:JuU39, rskr. 2005/06:274.

SFS 2006:502

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:502

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

THOMAS BODSTRÖM
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.