SFS 2014:643 Lag om ändring i lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone / SFS 2014:643 Lag om ändring i lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone
140643.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:615) om samarbete med
Specialdomstolen för Sierra Leone;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2006:615) om samarbete

med Specialdomstolen för Sierra Leone ska ha följande lydelse.

8 §

Chefen för Justitiedepartementet får meddela tillstånd till transport ge-

nom Sverige av en frihetsberövad person som för att utlämnas eller i annat
syfte ska överföras mellan en annan stat och specialdomstolen. Under en så-
dan transport ska frihetsberövandet bestå om inte domstolen begär att den
som överförs ska friges.

För flygtransport utan planerad mellanlandning här i landet krävs inte nå-

got tillstånd enligt första stycket. Om en oplanerad mellanlandning sker, ska
Polismyndigheten ta den som överförs i förvar till dess att en ansökan görs
om tillstånd till transport enligt första stycket och genast underrätta chefen för
Justitiedepartementet om detta. Görs ingen ansökan inom 96 timmar från den
oplanerade landningen, ska personen omedelbart friges.

Om tillstånd har meddelats enligt första stycket, får Polismyndigheten vid

behov ta den som överförs i förvar. I fråga om tvångsmedel i ett ärende om
transport gäller bestämmelserna i lagen (1957:668) om utlämning för brott.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:643

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.