SFS 2015:108 Lag om ändring i lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone

150108.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:615) om samarbete med
Specialdomstolen för Sierra Leone;

utfärdad den 26 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2006:615) om samarbete

med Specialdomstolen för Sierra Leone ska ha följande lydelse.

8 §

2

Ansvarigt statsråd får meddela tillstånd till transport genom Sverige av

en frihetsberövad person som för att utlämnas eller i annat syfte ska överföras
mellan en annan stat och specialdomstolen. Under en sådan transport ska fri-
hetsberövandet bestå om inte domstolen begär att den som överförs ska friges.

För flygtransport utan planerad mellanlandning här i landet krävs inte nå-

got tillstånd enligt första stycket. Om en oplanerad mellanlandning sker, ska
Polismyndigheten ta den som överförs i förvar till dess att en ansökan görs
om tillstånd till transport enligt första stycket och genast underrätta ansvarigt
statsråd om detta. Görs ingen ansökan inom 96 timmar från den oplanerade
landningen, ska personen omedelbart friges.

Om tillstånd har meddelats enligt första stycket, får Polismyndigheten vid

behov ta den som överförs i förvar. I fråga om tvångsmedel i ett ärende om
transport gäller bestämmelserna i lagen (1957:668) om utlämning för brott.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110.

2 Senaste lydelse 2014:643.

SFS 2015:108

Utkom från trycket
den 10 mars 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.