SFS 2006:615 Lag om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone

060615.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om samarbete med Specialdomstolen för Sierra
Leone;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag gäller i förhållande till Specialdomstolen för Sierra Leone
(specialdomstolen) som inrättades genom ett avtal den 16 januari 2002 mel-
lan Förenta nationerna och Sierra Leones regering.

2 § En ansökan från specialdomstolen skall ges in till Regeringskansliet
(Justitiedepartementet). Underrättelser i och redovisning av ett ärende till
specialdomstolen skall vidarebefordras av Regeringskansliet (Justitiedepar-
tementet).

En ansökan och bifogade handlingar enligt denna lag skall vara skrivna på

engelska eller svenska eller åtföljas av en översättning till något av dessa
språk.

Utlämning

3 § I fråga om utlämning till specialdomstolen tillämpas lagen (1957:668)
om utlämning för brott, om inte annat framgår av denna lag. Bestämmel-
serna i 9 §, 18 § andra stycket sista meningen samt 26 och 26 b §§ lagen om
utlämning för brott skall inte tillämpas.

Utlämning till specialdomstolen får ske även om utlämning inte skulle

vara möjlig vid en tillämpning av 2 eller 4 § eller 10 § andra stycket lagen
om utlämning för brott och alltså även om Högsta domstolen funnit att det
finns hinder mot utlämning enligt någon av dessa bestämmelser.

Ett beslut om häktning eller en dom som specialdomstolen har meddelat i

behörig ordning skall godtas som grund för ett beslut om utlämning, om det
inte framgår att häktningsbeslutet eller domslutet är uppenbart oriktigt.

Rättslig hjälp

4 § I fråga om rättslig hjälp till specialdomstolen tillämpas lagen
(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, om inte annat framgår

1 Prop. 2005/06:93, bet. 2005/06:JuU21, rskr. 2005/06:319.

SFS 2006:615

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:615

av denna lag. Bestämmelserna i 4 kap. 33 § och 34 § andra stycket lagen om
internationell rättslig hjälp i brottmål skall inte tillämpas.

Regeringen får besluta att rättslig hjälp får lämnas till specialdomstolen

även om det, vid en tillämpning av 2 kap. 2 § andra meningen lagen om in-
ternationell rättslig hjälp i brottmål, skulle finnas hinder mot att lämna rätts-
lig hjälp på grund av att den gärning som ansökan avser inte motsvarar ett
brott enligt svensk lag. Om en åklagare eller domstol finner att en ansökan
bör avslås på den grunden, skall ansökan överlämnas till regeringen.

Specialdomstolen skall ges tillfälle att yttra sig innan rättslig hjälp förenas

med sådana villkor som avses i 5 kap. 2 § lagen om internationell rättslig
hjälp i brottmål.

5 § Om det vid handläggningen av en ansökan om rättslig hjälp i brottmål
från specialdomstolen framkommer att ansökan är oförenlig med en ansökan
om rättslig hjälp i brottmål från en annan stat som handläggs enligt lagen
(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, skall frågan överläm-
nas till regeringen som beslutar vilken av ansökningarna som skall ha före-
träde.

Straffverkställighet

6 § Regeringen får på begäran av specialdomstolen besluta att en fängelse-
dom som meddelats av domstolen får verkställas i Sverige. Regeringen får
meddela de anvisningar som i det enskilda fallet behövs för verkställigheten
av straffet här.

Vid verkställigheten tillämpas 25 § lagen (1972:260) om internationellt

samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom. Verkställigheten skall
upphöra, om specialdomstolen upplyser om att den har beviljat den dömde
nåd eller meddelat något annat avgörande som innebär att den utdömda på-
följden inte längre får verkställas.

Frågor om villkorlig frigivning prövas av regeringen sedan specialdom-

stolen beretts tillfälle att yttra sig. Regeringen får i dessa fall besluta att vill-
korlig frigivning skall ske vid en senare tidpunkt än som följer av brottsbal-
ken.

7 § Företrädare för specialdomstolen eller den domstolen utser för att un-
dersöka behandlingen av den som avtjänar straff som utdömts av domstolen,
har rätt att besöka den plats där personen är placerad. Den som ansvarar för
någon som avtjänar ett sådant straff skall ge den som genomför undersök-
ningen det biträde som denne behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter.

Transport av frihetsberövade genom Sverige

8 § Chefen för Justitiedepartementet får meddela tillstånd till transport ge-
nom Sverige av en frihetsberövad person som för att utlämnas eller i annat
syfte skall överföras mellan en annan stat och specialdomstolen. Under en
sådan transport skall frihetsberövandet bestå om inte domstolen begär att
den som överförs skall friges.

För flygtransport utan planerad mellanlandning här i landet krävs inte nå-

got tillstånd enligt första stycket. Om en oplanerad mellanlandning sker,

background image

3

SFS 2006:615

skall polismyndigheten ta den som överförs i förvar till dess att en ansökan
görs om tillstånd till transport enligt första stycket och genast underrätta
chefen för Justitiedepartementet om detta. Görs ingen ansökan senast 96
timmar från den oplanerade landningen, skall personen omedelbart friges.

Om tillstånd har meddelats enligt första stycket, får polismyndigheten vid

behov ta den som överförs i förvar. I fråga om tvångsmedel i ett ärende om
transport gäller bestämmelserna i lagen (1957:668) om utlämning för brott.

Övriga bestämmelser

9 § Har frågan om ansvar för en viss gärning prövats vid specialdomsto-
len, får åtal för samma gärning inte väckas i Sverige.

10 § Om specialdomstolen begär att en åtgärd skall vidtas beträffande den
som misstänks eller har åtalats eller dömts för brott, skall personen, om han
eller hon begär det, biträdas av en offentlig försvarare. I fråga om försvara-
ren gäller rättegångsbalkens bestämmelser.

11 § Ett vittne eller en målsägande eller sakkunnig i Sverige som har kal-
lats för att höras av specialdomstolen har rätt till ersättning för sin inställelse
enligt bestämmelser som meddelas av regeringen.

12 § Ersättning av allmänna medel till offentlig försvarare eller till någon
annan samt övriga kostnader för åtgärder som vidtagits enligt denna lag skall
betalas av staten.

13 § Bestämmelser i annan lag eller författning om delgivning och rättslig
hjälp åt domstol eller myndighet i en annan stat tillämpas på ansökningar
från specialdomstolen, om de inte strider mot bestämmelserna i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

THOMAS BODSTRÖM
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.