SFS 2018:420 Lag om ändring i lagen (2007:73) om tingsrätts behörighet i vissa fall

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2007:73) om tingsrätts behörighet i vissa fall / SFS 2018:420 Lag om ändring i lagen (2007:73) om tingsrätts behörighet i vissa fall
SFS2018-420.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:73) om tingsrätts behörighet i

vissa fall

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2007:73) om tingsrätts
behörighet i vissa fall ska ha följande lydelse.

1 § När det av lag eller någon annan författning följer att behörig domstol
är tingsrätten i den ort där en juridisk person eller dess styrelse har sitt säte
gäller, om kommunen där sätet finns ingår i mer än en domkrets, att den
tingsrätt inom vars domkrets den juridiska personen har sin postadress ska
vara behörig.

Saknar den juridiska personen postadress inom någon av de domkretsar

som kommunen ingår i, ska i stället den tingsrätt inom vars domkrets
kommunens fullmäktige regelmässigt sammanträder vara behörig.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256.

SFS

2018:420

Publicerad
den

8 maj 2018

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.