SFS 2007:73 Lag om tingsrätts behörighet i vissa fall

070073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om tingsrätts behörighet i vissa fall;

utfärdad den 1 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

När det av lag eller annan författning följer att behörig domstol är

tingsrätten i den ort där en juridisk person eller dess styrelse har sitt säte gäl-
ler, om kommunen där sätet finns ingår i mer än en domsaga, att den tings-
rätt inom vars domsaga den juridiska personen har sin postadress skall vara
behörig.

Saknar den juridiska personen postadress inom någon av de domsagor

som kommunen ingår i, skall i stället den tingsrätt vara behörig inom vars
domsaga kommunens fullmäktige regelmässigt sammanträder.

2 §

Om den juridiska personen är registrerad i handelsregistret, aktiebo-

lagsregistret eller ett liknande offentligt register, skall den juridiska personen
anses ha den postadress som är antecknad i det registret.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTRÖM
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:35, bet. 2006/07:JuU11, rskr. 2006/07:109.

SFS 2007:73

Utkom från trycket
den 13 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.