SFS 2017:413 Lag om ändring i lagen (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande

170413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:1038) om europeiskt
småmålsförfarande;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2008:1038) om euro-

peiskt småmålsförfarande ska införas en ny paragraf, 6 a §, och närmast före
6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Förnyad prövning

6 a §

En ansökan om förnyad prövning enligt förordning (EG) nr 861/2007

om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande ska lämnas in till hovrät-
ten. Vid rättens handläggning gäller bestämmelserna om resning i 58 kap. 5 §,
6 § första och andra styckena och 8 § rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 14 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Martina Löfstrand
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:123, bet. 2016/17:CU19, rskr. 2016/17:261.

SFS 2017:413

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.