SFS 2017:413 Lag om ändring i lagen (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande / SFS 2017:413 Lag om ändring i lagen (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande
170413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:1038) om europeiskt
småmålsförfarande;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2008:1038) om euro-

peiskt småmålsförfarande ska införas en ny paragraf, 6 a §, och närmast före
6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Förnyad prövning

6 a §

En ansökan om förnyad prövning enligt förordning (EG) nr 861/2007

om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande ska lämnas in till hovrät-
ten. Vid rättens handläggning gäller bestämmelserna om resning i 58 kap. 5 §,
6 § första och andra styckena och 8 § rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 14 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Martina Löfstrand
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:123, bet. 2016/17:CU19, rskr. 2016/17:261.

SFS 2017:413

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.