SFS 2008:450 Lag med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen / SFS 2008:450 Lag med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
080450.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-
förordningen;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag kompletterar rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den

27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verk-
ställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000

2

(Bryssel II-förordningen).

2 §

Svea hovrätt är behörig domstol vid förfaranden enligt artiklarna 29�

31 och 33.

Vid den handläggning som avses i artiklarna 29�31 ska hovrätten bestå av

en lagfaren domare.

För det förfarande som avses i artikel 33 gäller rättegångsbalkens regler

om överklagande av tingsrätts beslut i tillämpliga delar, om inte förord-
ningen föreskriver något annat. En sådan ansökan om ändring som avses i
artikel 33.4 ska göras skriftligen. Den ska ha kommit in till hovrätten inom
fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

En domare som har handlagt ett mål enligt artiklarna 29�31 är jävig att

handlägga mål om samma sak enligt artikel 33.

3 §

För det förfarande som avses i artikel 34 gäller rättegångsbalkens reg-

ler om överklagande av hovrätts beslut i tillämpliga delar, om inte förord-
ningen föreskriver något annat. Talan får inte komma under Högsta domsto-
lens prövning utan att Högsta domstolen har meddelat sökanden prövnings-
tillstånd enligt 54 kap. 10 § rättegångsbalken.

4 §

Om en ansökan om verkställbarhetsförklaring bifalls, eller om en så-

dan förklaring inte behövs, får det utländska avgörandet verkställas

1. enligt 21 kap. föräldrabalken om det avser ett barns person och
2. enligt utsökningsbalken om det avser ett barns egendom eller rätte-

gångskostnader.

Efter verkställbarhetsförklaring får verkställighet ske först när den frist

för att ansöka om ändring som avses i artikel 33.5 har löpt ut eller när ett be-
slut har meddelats med anledning av att ändring har sökts.

1

Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218.

2

EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).

SFS 2008:450

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:450

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

För verkställigheten gäller vad som är föreskrivet om verkställighet av

svensk domstols avgörande i motsvarande fall.

5 §

Om ett intyg som har utfärdats med stöd av Bryssel II-förordningen

har fått ett oriktigt innehåll på grund av ett skrivfel eller liknande, ska inty-
get rättas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

Ett beslut i fråga om rättelse får inte överklagas.

6 §

En fråga om godkännande av en placering av ett barn i Sverige enligt

artikel 56.2 prövas av en nämnd som fullgör uppgifter inom socialtjänsten i
den kommun där barnet avses bli placerat.

7 §

Om tillämpningen av Bryssel II-förordningen innebär att en fråga ska

prövas av en nämnd som fullgör en kommuns uppgifter inom socialtjänsten i
Sverige och det inte finns någon annan behörig nämnd, tas frågan upp av en
nämnd i Stockholms kommun som fullgör sådana uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008, då lagen (2001:394) med kom-

pletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen upphör att gälla.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

SVEN OTTO LITTORIN
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.